Ansvarsfördelning

Här ser du hur ansvaret ser ut för vårdgivare, lokal administratör, lokal användare samt huvudadministratör.

Ansvar vårdgivare (verksamhetschef)

 • Att se till att det finns datorutrustning på enheten med internetuppkoppling.
 • Att det finns behöriga användare för samtliga yrkesroller.
 • Att samtliga användare har god kunskap om regelverket kring Prator och
 • utskrivningsprocessen samt vilket ansvar som åligger dem.
 • Att det finns en eller flera lokala Pratoradministratör på enheten och att dessa är kända av
 • verksamheten (ej nödvändigtvis legitimerad personal).
 • Att vid behov utse ny lokal Pratoradministratör samt anmäla den till administratörsutbildning.

Ansvar lokal administratör

 • Att lägga till och ta bort användare.
 • Att adresseringsregistret (personnummerfiltret) löpande uppdateras så att meddelanden i
 • Prator når rätt mottagare.
 • Att kontaktuppgifter till enheten är aktuella.
 • Att utbilda de lokala användarna så att de använder Prator på ett ändamålsenligt sätt.
 • Att ge support till lokala användare.
 • Att meddela generella utvecklingsönskemål, behov av förändring av de generella
 • rutinerna eller andra systemförändringsbehov till kommunledningskontoret
 • (systemförvaltarna).

Ansvar lokal användare

 • Att logga in i Prator två gånger per dag, förmiddag och eftermiddag, enligt rutin.
 • Att besvara de meddelanden som kommer enligt gällande riktlinjer och rutiner.
 • Att omgående kvittera/signera de meddelanden som inkommit.
 • Att skicka extrameddelande om någon information behöver ges utöver övriga, fasta meddelande.
 • Att meddela utvecklingsönskemål, behov av rutinförändringsbehov eller andra
 • systemförändringsbehov till lokal administratör.

Ansvar Huvudadministratörer (Kommunledningskontoret/IT-staben)

 • Att utbilda lokala Pratoradministratörer.
 • Att ge support till lokala Pratoradministratörer.
 • Att inhämta generella utvecklingsönskemål, behov av förändring av de generella
 • rutinerna eller andra systemförändringsbehov från utförare.
 • Att medverka i nätverk för systemförvaltning tillsammans med Landstinget och Evry
 • Att ha regelbundna förvaltningsmöten internt.
Uppdaterad: