Rutiner

Rutiner för dig som arbetar i Prator.

Alla utförare som har omvårdnadsansvar är enligt avtal ålagda att tillse att sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast loggar in i Prator minst två gånger per dag, förmiddag och eftermiddag. De ska då även hantera de meddelanden som finns i Prator.

Ansvarig chef hos utföraren ska tillse att rutiner gällande vårdplanering och Prator följs. Denna ansvarar även för att berörd personal har tillräcklig kunskap för att fullfölja åtagandet.

Gällande rutiner för vårdplanering och Prator = länk till dokument (saknas på Utförarwebben

Hitta samverkansdokument (VIS) i Region Uppsalas dokumentsamling

Uppdaterad: