Information om behörigheter och att logga in som annan person

Du får inte låna ut dina inloggningsuppgifter eller låta någon annan ta del av uppgifter som skyddas av sekretess. Du kan i såfall göra dig skyldig till brott mot tystnadsplikten, vilket är straffbart.

Det är heller inte tillåtet att läsa information om patient/kund som du inte har en pågående vårdrelation med. Den som tar del av informationen i systemet som hen inte har rätt till kan göra sig skyldig till dataintrång, vilket är straffbart. Om du döms för brott riskerar du böter eller fängelse. Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter för vad som gäller och vilken information som anställda har rätt att ta del av, se föreskriften SOSFS 2008:14. Socialstyrelsens handbok " Informationshantering och journalföring" innehåller utförligare information.

Uppgifter i offentlig verksamhet skyddas av sekretess enligt bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400

Den som arbetar i privat verksamhet har tystnadsplikt enligt särskilda bestämmelser i respektive lag (se t.ex. 15 kap socialtjänstlagen (2001:453), 29§ lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade mm samt 6 kap 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659)

Uppdaterad: