Publikationer och tidskrifter

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldre i Uppsala kommun har ett flertal forsknings- och utvecklingssamarbeten med Uppsala universitet och andra lärosäten. I relation till vår förankring i vetenskaplig grund utvecklar vi strukturer för beprövad erfarenhet.

Ett enkelt sätt att ta del av forskning och kunskap är genom att läsa de publikationer och tidskrifter som lärosäten och forskning producerar. Här nedan listas länkar till sådan sidor.

Har du tips på länkar som borde finnas med, var vänlig mejla informationen till vof.kompetensutveckling@uppsala.se

På denna sida hittar du länkar till 

 

Forsknings- och kunskapscentra inom vård- och omsorgsområdet 

Nedan hittar du information om och länkar till följande forsknings- och kunskapscentra:

Och till följande forskningsdatabaser:

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB)

Forskning som handlar om etiska, juridiska och sociala aspekter av medicin och biologi (bioetik) och tillämpningen av etiska principer och värden på olika vetenskapliga frågeställningar (forskningsetik). Bedriver forskning som sträcker sig från etiska frågor som handlar om biobanker och registerforskning, etisk granskning, informerat samtycke, medicinsk vård och behandling, förklaringar av det mänskliga medvetandet till frågor om livskvalitet och vård i livets slutskede.

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) 

Centrum för forskning om funktionshinder (CFF)

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. CFF ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Centrum för forskning om funktionshinder, (Uppsala universitet)

 

Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård

Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvårds uppgift är att stödja förändrings- och utvecklings­arbete inom den kommunala hälso- och sjukvår­den i länet genom att vara en länk mellan forsk­ning, utbildning och den kliniska verksamheten.

Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård (KKHS)

 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Nationellt centrum för kvinnofrid, (Uppsala universitet)

 

Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar vi fram målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna.

Nationella riktlinjer - Socialstyrelsen

 

Svenskt Demenscentrum (SDC)

Svenskt Demenscentrum är en stiftelse med uppdrag från Socialstyrelsen och regeringen (som även i huvudsak står för SDC:s finansiering). 

SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

SDC arbetar för att:

  • samla in, strukturera och sprida kunskap
  • sammanställa utvärderingar och forskningsresultat
  • ge kunskapsutvecklingen en mer tillämpad och praktisk inriktning
  • underlätta implementering av nya kunskaper i vård och omsorg

På hemsidan finns fakta om demens, forskningsresultat, webutbildningar mm.

Demenscentrum

 

Äldrecentrum

Äldrecentrum är en stiftelse med syftet att förbättra de äldres levnadsbetingelser. Stiftelsen tillvaratar och omsätter erfarenheter och forskningsresultat praktiskt inom områden av särskild betydelse för de äldres situation i samhället. De initierar och genomför forskning och utveckling om de äldres förhållanden, i egen verksamhet eller i samarbete med och på uppdrag av andra kommuner eller organisationer.

Äldrecentrum driver:

  • Forskning
  • Utvecklings- och förändringsarbete

På hemsidan finns rapporter och artiklar om studier och utvecklingsprojekt, även en del filmmaterial och boktips. Det är gratis att prenumerera på ett nyhetsbrev som skickas ut via mail.

Äldrecentrum

 

Äldre i centrum

Äldre i centrum ges ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och samlar aktuell forskning om äldre och åldrande.

Äldre i Centrum

 

Publikationer och databaser

 

DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet

Sök bland Uppsala universitets publikationer, till exempel uppsatser och avhandlingar. Enkel sökning (diva-portal.org)

 

ERIC: Institute of Education Sciences

Databas med referenser till vetenskaplig littteratur inom pedagogik och utbildningsvetenskap. ERIC - Education Resources Information Center

 

Google Scholar 

Sökverktyg för vetenskaplig litteratur som avhandlingar, böcker och artiklar från vetenskapliga förlag, organisationer, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer. Google Scholar

 

PubMed

Referenser till artiklar inom medicin, biomedicin, omvårdnad, odontologi och sjukvård. PubMed (nih.gov).

 

Rehabiliation Measures Database (på engelska)

Hemsidan innehåller information om mer än 500 mätmetoder inom rehabilitering. Forskare från hela världen bidrar. Information om mätmetoder som används av fysioterapeuter finns där t ex TUG, 6 min gång test, MiniBEStest.

Rehabilitation Measures, Shirley Ryan AbilityLab (sralab.org)

 

Statens beredning för medicinsk och social utveckling (SBU)

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder. Statens beredning för medicinsk och social utveckling - publikationer

 

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Rapporter och skrifter framtagna av Sveriges kommuner och regioner. Länk till SKR 

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: