Legitimerad personal – studera 20 procent på arbetstid

Inför vårterminen 2022 finns möjlighet för legitimerad personal att studera på 20 procent på betald arbetstid. En ansökan om ekonomiskt stöd för studier ska skickas in senast 1 december 2021.

Studier

Vilka typ av studier som gäller styrs av verksamheterna behov. För att söka efter utbildningar, se www.antagning.se.

Här är några exempel på relevant fortbildning för legitimerad personal inom vård- och omsorg inför vårterminen 2022.

Fristående universitetskurser på avancerad nivå, ej professionsspecifika kurser:

Fristående universitetskurser på avancerad nivå, professionsspecifika:

Observera att det kan finnas restplatser att söka till specialistsjuksköterskeutbildningar som egentligen skulle sökts innan 15 september.

Ansökan om ekonomiskt stöd

Ett ekonomiskt stöd kan sökas för att täcka kostnader för den studerandes lön upp till 20 procent, resor och kurslitteratur.

När ansökan har skickats in till aktuellt lärosäte ska du som medarbetare tillsammans med din chef motivera varför studier bör genomföras på arbetstid varefter din chef kan skicka in en ansökan om ekonomiskt stöd för studier på arbetstid.

Ansökan om ekonomiskt stöd till fortbildning för legitimerad personal (DOCX, 563 KB)

I ansökan ska ni motivera hur verksamheten kan dra fördel av studierna. Det handlar om hur vi tar tillvara ny kompetens. Det är alltså ni som bedömer vilken kompetensutveckling som behövs för individen och verksamheten men också att ni har tagit hänsyn till hur ni säkerställer bemanning i samband med studier.

Gör ansökan för ett räkenskapsår i taget. Sista datum att skicka in ansökan om ekonomiskt stöd till fortbildning är 1 december 2021.

Skicka ansökan till studerapaarbetstidleg@uppsala.se

Urval

Efter 1 december bedömer vår arbetsgrupp för legitimerad personal vilka ansökningar som beviljas ekonomiskt stöd. Vi gör bedömningen utifrån antalet ansökningar, relevans av fortbildningen och tillgängliga ekonomiska resurser.

Mer information om studier på arbetstid

Har du frågor om möjligheten att studera på arbetstid, vänd dig i första hand till din chef. Se kontaktuppgifter inom arbetsgruppen för ytterligare frågor.

Kontaktuppgifter till arbetsgruppen

Karin Eduards, telefon 018 – 727 36 90

e-post: karin.eduards@uppsala.se

Hanna Sandlund, telefon 018 – 727 64 64

e-post: hanna.sandlund@uppsala.se

Uppdaterad: