Information om covid-19

I samverkan med bland andra Region Uppsala följer kommunen utvecklingen och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsenheten inom Region Uppsala och andra ansvariga myndigheter ger.

Vaccination mot covid-19 med en tredje påfyllnadsdos

Region Uppsala har påbörjat vaccineringen med en tredje dos av vaccin mot covid-19. Det gäller personer som är 80 år och äldre, personer på särskilt boende för äldre och personer med hemtjänst eller hemsjukvård.

För att få den tredje dosen ska det ha gått minst sex månader sedan personen fick dos två.

Vård- och omsorgsboenden

Inom vård- och omsorgsboende är vaccinationen igång. Vaccination sker på boendet.

Hemtjänst och hemsjukvård

Inom hemtjänst och hemsjukvård pågår planering för vaccination. Trolig start blir vecka 43-44. Brukarna kommer att få ett brev hem med erbjudande om vaccination i vaccinationslokal.

Det gäller personer som har:

  • hemtjänst
  • hemsjukvård
  • trygghetslarm
  • växelvård

Det är Folkhälsomyndigheten som rekommenderar en tredje dos för dessa grupper. Läs Folkhälsomyndighetens rekommendation om påfyllnadsdos 

Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län

Alla som arbetar inom vård- och omsorgsverksamheter i Uppsala län ska följa Region Uppsalas hygienrutiner. Rutinerna kan komma att uppdateras. Vid frågor, vänd dig till medicinska ansvarig för din verksamhet.

Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län på Region Uppsalas webbplats

Vanliga frågor och svar

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar i förhållande till coronaviruset.

Vanliga frågor och svar på folkhalsomyndigheten.se

Webbutbildningar

Socialstyrelsen har satt samman information och webbutbildningar riktade till vård och omsorgspersonal.

Utbildningar och material ger vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19 på socialstyrelsen.se

Information till allmänheten på flera språk

På uppsala.se ger vi information till allmänheten. Här finns information på flera språk.

Information om coronaviruset på flera språk, uppsala.se

Följ utvecklingen i nationella kanaler

Utvecklingen av coronaviruset, folkhalsomyndigheten.se

Utvecklingen av coronaviruset,  krisinformation.se

Utvecklingen av coronaviruset, 1177.se

Mer information

Region Uppsala - samverkansinformation gällande covid-19 på regionuppsala.se

Socialstyrelsens samlade information och stöd gällande covid-19 på socialstyrelsen.se