Frågor och svar om coronaviruset

Kommer daglig verksamhet att stänga?

Uppsala kommuns inriktning är att verksamheterna ska bedrivas som vanligt, så långt som det är möjligt. Skulle beslut fattas om någon åtgärd så kommer det att kommuniceras ut till dem som är berörda.

Får ett LSS-boende eller ett boende enligt socialtjänstlagen införa besöksförbud för att undvika besökare som kan vara smittade med coronavirus?

All vård och omsorg bygger på frivillighet. Varken socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) medger att man inom vården och omsorgen i regel vidtar åtgärder mot den enskildes vilja. Samtidigt ska verksamheten bedrivas på ett sätt som är tryggt och säkert för brukarna, vilket kan innebära att verksamheten behöver ta ställning till om de ska avråda besökare att komma till verksamheten med hänvisning till smittrisken.

Om en leverantör behöver ta ställning till att avråda besökare till verksamheten bör detta ha föregåtts av att leverantören även har haft en dialog med brukarna och deras närmaste omgivning.

Är det kommunen som ska tillhandahålla skyddsutrustning om leverantören saknar sådan?

Leverantören och assistansanordnaren har ansvaret för att tillse och säkerställa nödvändig utrustning för att säkerställa att basala hygienrutiner kan efterlevas. Om det hos leverantören uppstår akut brist av hygien- och eller skyddsutrustning kan leverantören eller assistansanordnaren kontakta omsorgsforvaltningen@uppsala.se för en dialog.

Förvaltningen vill dock redan nu understryka vikten att ni som leverantörer och assistansanordnare arbetar aktivt för att säkerställa att utrustning finns för att kunna följa basala hygienrutiner samt att skyddsutrustning finns om behov skulle uppstå, då även kommunen ser att det kan uppstå svårigheter med försörjning av sådan utrustning i de egna verksamheterna framöver.

Hur gör vi som assistansanordnare om brukaren måste vara hemma från sin sysselsättning eller skola och detta inte täcks inom beslutet om personlig assistans eller genom assistansersättningen?

Om brukares beviljade assistanstimmar inte täcker ett utökat behov av personlig assistans så kan brukaren eller dennes företrädare ansöka om tillfällig utökning av personlig assistans. Detta görs genom att brukaren eller företrädaren kontaktar kommunens biståndshandläggare i vanlig ordning för att ansöka om detta. Om kommunen hamnar i en situation där biståndshandläggare inte kan handlägga inflödet av ansökningar i vanlig ordning finns det andra sätt som situationen kan hanteras på.

Brukaren/assistansanordnaren bör i gällande grundbeslut för personlig assistans eller assistansersättning kunna utläsa hur mycket extra personlig assistans de har rätt till om de är hemma från sysselsättning eller skola. Det finns inget som hindrar att ni utför extra assistans i den omfattningen och att ni sedan ansöker om ersättning retroaktivt. Det är med andra ord möjligt att sätta in assistans snabbt vid behov, och att ni i efterhand tar kontakt med biståndshandläggare för att ansöka om en tillfällig utökning.

Ni kan även ta kontakt med biståndshandläggare för att få en bekräftelse på att en viss omfattning kommer att ersättas retroaktivt. Det är dock endast möjligt i de fall där biståndshandläggaren har tillgång till brukarens grundbeslut. Det är inte alltid som biståndshandläggaren har tillgång till beslutet om assistansersättning från Försäkringskassan. Om ni önskar en snabb hantering för tillfällig utökning för de brukare som uppbär assistansersättning från Försäkringskassan så behöver ni skicka/lämna en kopia på Försäkringskassans beslut om assistansersättning till biståndshandläggaren.

Uppdaterad: