Information till omsorgsnämndens utförare om coronapandemin

Uppsala kommun följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Vi följer utvecklingen och arbetar med kontinuerligt med aktuell lägesbild och riskanalyser.

Verksamheterna ska bedrivas som vanligt

Uppsala kommuns inriktning är att verksamheterna ska bedrivas som vanligt, så långt det är möjligt. Situationer kan snabbt förändras. Både vi i kommunen och ni leverantörer behöver därför noga följa utvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

God vårdhygien för att hindra smitta

Vi behöver arbeta tillsammans för att hindra och begränsa smittspridning, hålla en god vårdhygien och vara extra uppmärksamma på om någon brukare visar symptom på smitta.

Att följa basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att hindra smittspridning av coronavirus och för övriga smittor. Om du är intresserad av att läsa mer om hygienrutiner i kommunal vård kan du läsa dem i skriften Vårdhygien. Observera att informationen uppdateras löpande.

Vårdhygien - Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län på Region Uppsalas webbplats 

Verksamhet, avtal och ersättning

Vi kan ännu inte se vilka exakta konsekvenser coronapandemin kommer få för olika verksamheter. Både omsorgsnämnden och förvaltningen är medvetna om att den kommer att få ekonomiska konsekvenser även för er externa leverantörer. I nuläget kan vi inte gå in på närmare dialoger kring ersättningshantering och annat, utan vi följer händelseförloppet och eventuella nationella åtgärder.

Nämnd och förvaltning har förståelse om ni inte fullt ut kan leverera enligt avtalade villkor. Vid framtida avtalsuppföljningar tar vi hänsyn till omständigheter som kan kopplas till coronapandemin.

De prioriteringar som ni kan behöva göra i verksamheterna får inte påverka brukarnas säkerhet, omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser. Det är också viktigt att samtliga verksamheter fortsätter att dokumentera och förebygga avvikelser och att anmäla allvarliga händelser eller risk för allvarliga händelser enligt Lex Sarah och Lex Maria.

Beredskapsplan och logg

Alla utförare behöver arbeta aktivt med egna riskbedömningar för verksamheterna och ha en god planering för personalbemanningen framöver.

Vi uppmuntrar er också att föra logg (kort dokumentation) över ert arbete med beredskap och åtgärder för att säkra verksamheten och brukarna.

Meddela alla avbrott i verkställighet till kommunen

Om du som är leverantör för exempelvis ledsagarservice, korttidsvistelse eller daglig verksamhet inte kan utföra uppdraget åt en brukare ska du meddela det till kommunen.

Omsorgsnämndens myndighet (biståndshandläggare) behöver alltid få information om en enskild brukare får ett avbrott i sin verkställighet av beslutad insats. Det gäller även om brukaren inte kan få sin insats utförd med anledning av pandemi.

Med avbrott i verkställighet menas när brukaren inte längre får det bistånd eller den insats som hen har rätt till enligt beslut från myndigheten. Ett avbrott med anledning av pandemi kan bero på fler orsaker.

  • Att ett beslut inte kan utföras eftersom personalen som ska utföra insatsen är hemma på grund av sjukdom, symtom eller vård av barn. Detta avser exempelvis insatser som korttidshem, daglig verksamhet, korttidstillsyn, ledsagning, avlösarservice med flera.
  • Att det fattats beslut om att stänga verksamheten för att hindra smitta, exempelvis korttidshem, daglig verksamhet eller korttidstillsyn.
  • Att brukare själva väljer att inte ta emot insatsen på grund av risken för smitta. Det kan gälla både risk för smitta för brukaren själv eller för annan person som brukaren bor tillsammans med, exempelvis övriga boende på gruppbostad eller familjemedlemmar.

Brukares egen sjukdom ses inte som avbrott i verkställighet.

Om verkställighet av beslut avbryts ska leverantören meddela förvaltningen så fort som möjligt på e-postadressen omfmottagningsenheten@uppsala.se. Det är den utförare som är ansvarig för den insats som avbryts som ska meddela förvaltningen. Det är viktigt att ni på ett tydligt sätt anger orsaken till avbrottet. Det är för att förvaltningen ska säkerställa rätt rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det som ska meddelas till myndigheten är

  • Vilken brukare det gäller (kundnummer Siebel)
  • Vilken insats det gäller
  • Vilket datum avbrottet skedde
  • Orsak till avbrottet
  • Kommentar (valfritt)

När insatsen verkställs igen efter avbrottet ska ni meddela det till kommunen, och vilket datum brukaren fick tillgång till sin verksamhet igen.

Information ökar trygghet hos brukare, anhöriga och företrädare

Information och dialog ökar förutsättningarna för trygghet hos brukare, anhöriga och företrädare. Det är därför viktigt att alla verksamheter tar ett ansvar för att informera om verksamhetens planering och förhållningssätt.

Frågor och svar

Om du inte hittar den information du söker på denna sida kan du titta under Frågor och svar. Där lägger vi ut de frågor vi fått från er externa leverantörer och svaret på dem. Ta till vana att följa flödet, både på denna sida och på sidan med Frågor och svar.

Frågor och svar kring coronaviruset