Information till utförare av assistans

Risken för smittspridning av coronaviruset (Covid-19) bedöms som mycket hög i Sverige. Det påverkar även arbetet inom personlig assistans. Det är därför viktigt att redan nu ha en god planering framåt för att säkra bemanningen och utförandet av personlig assistans.

Plan och beredskap för att säkra bemanningen

Det är viktigt att vi tillsammans arbetar för att säkerställa att alla brukare kan få sin assistans utförd. Vi ber därför varje assistansanordnare att löpande se över er tillgång till vikarier som kan täcka upp vid sjukdom eller annan frånvaro.

Omsorgsnämnden har ett pågående och intensivt arbete med att säkerställa bemanningen i all vård- och omsorgsverksamhet inom kommunal regi. Även om kommunen har en god planering kan det uppstå situationer som påverkar kommunens möjlighet att ordna vikarier hos andra assistansanordnare.

Kommun ansvarar för att ordna vikarie vid tillfällig oförutsedd händelse

Som assistansanordnare ansvarar ni för att ordna vikarier om någon blir sjuk. Om ni inte lyckas hitta en vikarie, och om brukaren begär det, kan kommunen hjälpa till med stöd av sitt basansvar. Med tillfällig oförutsedd händelse avses kortare frånvaro som inte kunnat förutses. Det kan till exempel handla om enstaka arbetspass eller en enstaka dag då behovet uppkommit plötsligt.

Kontakta kommunen vid tillfällig oförutsedd händelse

Vardagar, dagtid: Rasmus Sundström, 018-727 85 88
(reservnummer: 018-727 55 89).

Kvällar, nätter och helger: Arbetsledare jour 018-727 50 50

Sjuklönekostnader april och maj

Regeringen har tagit beslut om att ersätta leverantörers sjuklönekostnader under april och maj. Det innebär att assistansanordnares kostnader för ordinarie assistentssjukdom kommer ersättas av staten för dessa månader.

Om ni som assistansanordnare har ytterligare merkostnader på grund av ordinarie assistentsjukdom som inte täcks av ersättningen från staten får ni ansöka om merkostnaden hos kommunen på vanligt sätt. Ni ska vid ansökan kunna påvisa att kostnader inte har täckts av den statliga ersättningen.

Assistansen kan överlåtas till kommunen

Om en assistansanordnare behöver personalstöd från kommunen för en längre period kan brukarens assistans överlåtas till kommunen. Det innebär att kommunen tar över hela uppdraget. Ta kontakt med omsorgsförvaltningen så snart som möjligt om ni bedömer att ni inte längre kan utföra ert assistansuppdrag.

Telefon (kommunens kontaktcenter): 018-727 00 00

E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se

Fortsätt dokumentera, förebygg och anmäl

De prioriteringar som kan behöva göras i verksamheterna med anledning av smittspridningen får inte påverka brukarnas säkerhet, omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Det är mycket viktigt att samtliga verksamheter fortsätter att dokumentera och förebygga avvikelser, samt anmäla allvarliga händelser och risk för allvarliga händelser enligt Lex Sarah och Lex Maria.

Uppsala kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

I samverkan med bland andra Region Uppsala och Länsstyrelsen, följer kommunen utvecklingen och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter ger.

Det innebär bland annat att

  • den som har symptom på sjukdom stannar hemma och begränsar sina sociala kontakter
  • vara uppmärksam på om någon brukare visar symptom på smitta
  • hålla en god vårdhygien i våra verksamheter. Att följa basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att hindra smittspridning av coronavirus och övriga smittämnen.

Frågor och svar

Om du inte hittar den information du söker på denna sida kan du titta under Frågor och svar. Där lägger vi ut de frågor vi fått från er externa leverantörer och svaret på dem.

Frågor och svar kring coronaviruset

Mer information

Observera att informationen uppdateras löpand på samtliga sidor.

Hygienrutiner i kommunal vård på Region Uppsalas webbplats

Information till omsorgsnämndens utförare om coronapandemin

Allmän information om coronaviruset på uppsala.se

Uppdaterad: