Information till utförare av ledsagarservice

Risken för smittspridning av coronaviruset (covid-19) bedöms som mycket hög i Sverige. Det påverkar även arbetet inom ledsagarservice.

Skärpta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Den 1 april skärpte Folkhälsomyndigheten sina råd och rekommendationer när det gäller covid-19. Enligt deras föreskrifter ska alla verksamheter säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning och öka den sociala distanseringen. Inom de verksamheter som omsorgsförvaltningen driver i egen regi gör vi olika typer av anpassningar för att kunna verkställa beslut inom ramen för rekommendationerna.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 på folkhalsomyndigheten.se

Anpassa ledsagarservicen

Vi uppmanar er externa leverantörer till anpassningar i hur ni verkställer ledsagarservice enligt LSS 9 § 3 och socialtjänstlagen (SoL). Ni fortsätter att erbjuda insatserna men bör verkställa dem på ett sätt som minskar risk för smittspridning och som ökar social distansering. Det kan handla om

  • att utföra aktiviteter som begränsar sociala nära kontakter
  • att göra fler aktiviteter utomhus, vilka inte innebär fysisk nära kontakt

Samtidigt är det viktigt att varje brukare, tillsammans med sina anhöriga eller gode män/förvaltare, själva noga överväger och gör en bedömning om vad som är lämpligt att utföra.

Dokumentation

Om insatsen verkställs på annat sätt än beslutet ska det dokumenteras i den enskildes journal.

Information och dialog till berörda

Ett gott samarbete skapar bättre förutsättningar för samtliga berörda. Håll därför en bra dialog med brukaren, dennes boende, anhöriga och/eller företrädare gällande de anpassningar och lösningar som ni gör.

Information till omsorgsnämnden - för logg

Nämnden behöver följa vad pandemin får för konsekvenser för brukarna. Det är därför viktigt att ni framöver kan informera nämnden om de åtgärder ni har gjort med anledning av coronapandemin.

Vår rekommendation är att ni för en logg (kort dokumentation) över era verksamhetsanpassningar. Individuella anpassningar ska som alltid föras i den sociala dokumentationen.

Avbrott i brukarens verkställighet av ledsagarservice

Nämndens myndighet (biståndshandläggare) behöver alltid få information om en enskild brukare får ett avbrott i sin verkställighet av ledsagarservice. Det gäller även om brukaren inte kan få sin insats utförd med anledning av pandemi. Med avbrott i verkställighet avses när brukaren inte längre får det bistånd/insats som hen har rätt till enligt beslut från myndigheten. Ett avbrott med anledning av pandemi kan ha fler orsaker, exempelvis:

  • Att ett beslut inte kan utföras därför att personalen som ska utföra insatsen är hemma på grund av sjukdom, symtom eller vård av barn.
  • Att det fattats beslut om att inte utföra insatsen för att hindra smitta.
  • Att brukaren själv väljer att inte ta emot insatsen på grund av att risken för smitta. Det kan gälla både risk för smitta för brukaren själv eller för annan person som brukaren bor tillsammans med, exempelvis övriga boende på gruppbostad eller familjemedlemmar.

Brukares egen sjukdom ses inte som avbrott i verkställighet.

Meddela förvaltningarnas myndighet

Om verkställighet av beslut avbryts ska ni meddela förvaltningen så fort som möjligt via e-post.

För brukare som faktureras omsorgsförvaltningen: omfmottagningsenheten@uppsala.se

För brukare som faktureras äldreförvaltningen:
seniorguide@uppsala.se

Det är utföraren som är ansvarig för den avbrutna insatsen som ska meddela förvaltningen.

Det ni ska meddela myndigheten är

  • Vilken brukare det gäller (kundnummer Siebel)
  • Vilken insats det gäller
  • Vilket datum avbrottet skedde
  • Orsak till avbrottet
  • Kommentar (valfritt).

När insatsen verkställs igen efter avbrottet ska ni meddela myndigheten det. Ange även vilket datum brukaren fick tillgång till sin verksamhet igen.

Frågor och svar

Om du inte hittar den information du söker på denna sida kan du titta under Frågor och svar. Där lägger vi ut de frågor vi fått från er externa leverantörer och svaret på dem.

Frågor och svar kring coronaviruset

Mer information

Observera att informationen uppdateras löpand på samtliga sidor.

Hygienrutiner i kommunal vård på Region Uppsalas webbplats

Information till omsorgsnämndens utförare om coronapandemin

Allmän information om coronaviruset på uppsala.se

Uppdaterad: