Ansvarsfördelningen vad gäller ny brukare av trygghetslarm

Grundläggande ansvarsfördelning Ny larmbrukare

Myndighetens ansvar

Ansökningar för behov av trygghetslarm ska inkomma till biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Biståndshandläggare tar beslut om trygghetslarm och skickar beslutet till den enskilde tillsammans med information om avgifter för hyra av den tekniska utrustningen. Beställning skickas till ansvarig utförare för larmområdet.

Undantag från ovanstående regel sker om den enskilde sedan tidigare har valt en omvårdnadsaktör. Då tilldelas beställning istället denna. Om denna utförare bedriver omvårdnad 07.00 – 22.00 tilldelas även ansvarig utförare för larmområdet beställning för att säkerställa larmet nattetid.

Utförarens ansvar

Utförare ansvarar för att efter mottagen beställning genomföra besök hos den enskilde. Utförare ska då insamla nödvändig information samt kvittera ut nycklar. I samband med besöket ska utförare informera den enskilde om eventuella tilläggsförsäkringar som kan behöva tecknas i samband med överlämnandet av nycklar.

Utförare skickar inom tre vardagar från mottagen beställning vidare larmunderlag till trygghetsjouren som inhämtas i samband med besök hos den enskilde.

Om det är flera personer boende i samma hushåll som ska nyttja larmet inhämtas en nyckel, men separata larmunderlag skrivs för varje person.

Utförare som bedriver omvårdnad 07.00 – 22.00 ansvarar för att kvittera ut två nycklar, en till sig och en till nattutföraren. 07.00 – 22.00 utföraren ansvarar sedan för att överlämna nyckel till larmområdesutförare nattetid. Larmutförare nattetid ansvarar för att kvittera ut nyckel från 07.00 – 22.00 utföraren.

Utförarens ansvarar för att, när återkoppling sker från trygghetsjouren om att larmet är installerat, verkställa beslutet i Siebel. Larmområdesutförare nattetid ansvarar för att verkställa beslutet i Siebel i samband med mottagande av nyckel från 07.00 – 22.00 utförare.

Huvudansvarig utförare ansvarar för att följa riktlinje kring hantering av Phonirolåsbeställning i samband med att ny larmbrukare tillkommer.

Trygghetsjourens ansvar

Trygghetsjouren ansvarar för, efter inkommet larmunderlag från utförare, att installera trygghetslarmet hos den enskilde inom två vardagar.

Larminstallatören ansvarar för att brukare informeras om avgifter för trygghetslarmet samt undertecknar hyresavtal för enheten i samband med installation.

Trygghetsjouren ansvarar för att undertecknat hyresavtal skickas till omsorgsdebiteringen. Trygghetsjouren informerar omsorgsdebiteringen, vid parboende, att endast en avgift ska tas ut.

Efter genomförd installation ansvarar trygghetsjouren för att översända installationsprotokoll till larmutförare. Om denna är verksam 07.00 – 22.00 ansvarar trygghetsjouren för att även skicka installationsprotokoll till larmområdesutförare nattetid.

Samverkan

Utförare ansvarar för att tillsammans med trygghetsjouren upprätta rutiner för att säkerställa larmkedjan.

Utförare som bedriver omvårdnad 07.00 – 22.00 ansvarar för att tillsammans med larmområdesansvarig utförare nattetid upprätta rutiner för att säkerställa informationsöverföring, nyckelöverföring och samverkan.

Uppdaterad: