Ansvarsfördelningen vid avslut av larmbrukare

Utförare, trygghetsjouren och/eller biståndshandläggare har alla gemensamt ansvar för att bevaka och överrapportera till varandra om brukarens behov av trygghetslarm förändras. Den part som först får kännedom om att larmbrukaren exempelvis flyttat till särskilt boende, flyttat till annan ort, avlidit eller att behovet av annan anledning upphört, ansvarar för att meddela övriga berörda parter.

Myndighetens ansvar

Biståndshandläggare ansvarar för att avsluta ärendet i Siebel och Phoniro.

Utförares ansvar

Utförare ansvarar för att hämta trygghetslarm och avbeställa installerat Phoniro-lås hos låssmed samt till biståndshandläggare.

Utförare ansvarar för att återlämna nyckel/nycklar till den enskilde, närstående, dödsbo eller liknande.

Utförare ansvarar för att trygghetslarmet återlämnas till trygghetsjouren.

Trygghetsjourens ansvar

Trygghetsjouren ansvarar för att avregistrera trygghetslarmet och motta det från utförare.

Trygghetsjouren ansvarar även för att meddela omsorgsdebiteringen om avslutat ärende.

Uppdaterad: