Rutiner

Rutiner för dig som arbetar i Prator.

Alla utförare som har omvårdnadsansvar är enligt avtal ålagda att tillse att sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast loggar in i Prator minst två gånger per dag, förmiddag och eftermiddag. De ska då även hantera de meddelanden som finns i Prator.

Ansvarig chef hos utföraren ska tillse att rutiner gällande vårdplanering och Prator följs. Denna ansvarar även för att berörd personal har tillräcklig kunskap för att fullfölja åtagandet.

Hitta samverkansdokument (VIS) i Region Uppsalas dokumentsamling

Uppdaterad: