Det lilla paketet i kommunikation och bemötande - chefer

Information till dig som är chef inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Framtaget av Eva Widman Röjerås och Maja Nordström för Vård- och omsorgsförvaltningen och UJC Boländerna under februari 2023.

Vad är det lilla paketet för kommunikation och bemötande?

Det här är ett fortbildningsmaterial som kombinerar språkutveckling och utveckling av yrkeskompetens. Valet av ämnen i paketet är gjort utifrån de behov som framkommit vid kontakt med flera särskilda boenden i Uppsala kommun under hösten 2022.

Omfattning

Åtta träffar om 60 minuter. Träffarna kan genomföras i valfri ordning.

Övergripande mål

Säkra en god och säker vård till alla.

Syfte 

 • Stärka personalens kommunikativa kompetens.
 • Skapa ett gott samtals- och arbetsklimat.
 • Synliggöra kompetens och erfarenhet i rummet, samt kunskapsluckor.
 • Skapa ett positivt, öppet klimat där vi vågar prata om hur vi pratar och skriver.
 • Stärka de som behöver utvecklas i språket.
 • Stärka lärandekulturen på arbetsplatsen, bl.a. genom att det är lokala språkombud/språkstödjare som, med chefens stöd och support, håller i det. Då får medarbetarna själva äga sin utveckling, vilket är hållbart i längden.

Målgrupp

Samtlig personal, annars uppfylls inte syftet.

Form

Reflektionsträffar för mindre personalgrupper, max 12 personer per grupp. Förslagsvis håller språkombud/språkstödjare eller annan intresserad person i detta. Träffarna innebär att man diskuterar aktuella fall, fakta och dilemman. Formen innebär att alla deltar, det vill säga man diskuterar och reflekterar i helgrupp, bikupor, på egen hand och ibland skriftligt.


Chefens roll

Stärka samtalsledaren i hens roll som ledare i reflektionsträffen. Det kan vara bra att delta som chef då det ger en stärkt legitimitet till arbetet, samt att du som chef kan lyssna in och finnas som resurs om frågor uppkommer. Agera uppmuntrande inför medarbetarnas insats genom att bekräfta och berömma dem. Uppmärksamma arbetet positivt genom att till exempel bjuda på fika. Bidra till en stolthet inför gruppens samlade kompetens och vilja att utvecklas.

Arbetsbokens roll

Medarbetarna som deltar vid träffarna kommer att få en arbetsbok. I den får de möjlighet att reflektera kring innehållet i träffarna. De uppmanas också att anteckna för att komma ihåg bättre, samt utveckla sitt skrivande. Den sista träffen berör skriftlig rapportering och då finns ett extra utförligt träningsmaterial. Tanken är då att medarbetaren ska göra 3-4 uppgifter och sedan be om hjälp så att dokumentationen sker på professionellt sätt. För att göra detta hänvisas medarbetaren till en erfaren kollega eller chef. Det är viktigt att medarbetaren får stöd och uppmuntran i detta så att hen kan utveckla sin skriftliga kommunikation.

Innehåll

 1. TRÄFF 1: Kommunikationens roll i vårt arbete
 2. TRÄFF 2: Envägs- och tvåvägskommunikationens roll i vårdarbetet
 3. TRÄFF 3: SBAR / Rapport
 4. TRÄFF 4. Telefonsamtal
 5. TRÄFF 5. Tystnadsplikt
 6. TRÄFF 6. Bemötande inom vården
 7. TRÄFF 7. Förståelse för olika kulturer
 8. TRÄFF 8. Skriftlig rapportering och fackspråk, lokala förkortningar och lokala ord
 9. Bilaga 1 - Övning i envägs – och tvåvägskommunikation
 10. Bilaga 2 - Olika övningsexempel kopplade till sekretess och tystnadsplikt.

 

 

Frågor och synpunkter

Framtaget av Eva Widman Röjerås och Maja Nordström för Vård- och omsorgsförvaltningen och UJC Boländerna under februari 2023. För kommentarer och förslag på förbättringar maila maja.nordstrom@skola.uppsala.se

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: