Information om APL

Information om arbetsplatsförlagt lärande (APL) i vård- och omsorgsutbildning

APL och LIA

Arbetsplatsförlagt lärande (apl) ska äga rum i alla yrkesprogram i gymnasieskolan och i vuxenutbildningens yrkesutbildningar. Det arbetsplatsförlagda lärandet är en förutsättning för att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Ett annat syfte är att eleven ska förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. För gymnasieelever ska apl omfatta minst femton veckor fördelat på tre år; för vuxenutbildningen minst femton procent av de två eller tre terminer de studerar yrkespaket. Inom både gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns lärlingsprogram där minst halva utbildningstiden är arbetsplatsförlagd utbildning.

Inom Yrkeshögskolan finns specialistutbildningar för undersköterskor. Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med syfte att täcka de behov av kompetens som finns ute i arbetslivet. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna styrs av arbetslivets behov och varierar därför över tid. Inom Yrkeshögskolan kallas det arbetsplatsförlagda lärandet för Lärande i arbete (LIA). Under LIA-perioderna får studenterna möjlighet att under handledning vidareutveckla sina kunskaper från skolan. De får lära sig i en verklig miljö och känna på sin kommande yrkesroll redan under utbildningstiden. Det innebär att de har erfarenhet och kan mycket om sitt yrke redan när de tar examen.

För dig som arbetsgivare innebär LIA en möjlighet att få kontakt med framtida medarbetare, och säkerställa att den studerande får just den kompetens som motsvarar kraven på den framtida yrkesrollen. Att fungera som LIA-företag innebär också ett ansvar. LIA är en kurs och handledaren ska se till att studenten får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. Den studerande ska delta i arbetet och vara med exempelvis i ett arbetslag, projekt eller annan del av verksamheten.

Handledarrollen och handledning

Att ta emot elever och studenter för verksamhetsförlagd utbildning är ett kärnuppdrag då det fyller en viktig funktion för den framtida kompetensförsörjningen. För att ta emot elever på en arbetsplats krävs att arbetsplatsen har en organisation kring elever och handledning. Att ha utbildade handledare är en förutsättning för att ta emot studerande i sin verksamhet; det behöver också finnas acceptans i personalgruppen för att ta emot elever då det är en arbetsuppgift som ställer krav på tid och reflektion.

Vård- och omsorgscollege har utarbetat nationella riktlinjer för handledarutbildning:

 • Steg 1 ger deltagarna möjlighet att arbeta som handledare för elever på reguljär utbildning (APL), praktikanter samt nyanställda
 • Steg 2 ger deltagarna möjlighet att arbeta som valideringshandledare, lärlingshandledare och LIA- handledare för Yrkeshögskolestuderande (YH)
 • Steg 3 ger deltagarna möjlighet att arbeta som handledare för handledare (steg 1 och steg 2)

Handledarutbildning ges av ungdomsgymnasier och vuxenutbildningar. Information om när handledarutbildning planeras ges av samordnare eller regionalt Vård- och omsorgscollege. De flesta kommuner och regioner har samordnare som tar emot beställningar från skolorna och rekvirerar apl-/LIA-platser. Sist i dokumentet finns en bilaga på aktuella samordnare. För mer information om handledarutbildning se bilaga 1 sist i dokumentet. Bland bilagorna hittar du också information om utbildningens regelverk rörande arbetsplatsförlagt lärande, samt examensmålen för Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.

Lagar och regler

Minderåriga i arbetslivet Den som inte fyllt 18 år är minderårig. För både minderåriga och vuxna gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. När en elev är under 18 år gäller även särskilda regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga (AFS 2012:3). Vissa regler gäller olika beroende på hur gammal eleven är. Elever som är under 16 år ska ha vårdnadshavarnas godkännande till praktiken.

Utbildningsanordnaren ska inför apl/LIA-placering:

 • Säkerställa att eleven får arbetsuppgifter som är lämpliga för en praktikant.
 • Säkerställa att riskbedömning görs av praktikplatsen. ”Checklista för minderårigas praktik och arbete” ska användas för detta.
 • Överenskomma med ansvarig chef på praktikplatsen om hur tillbud, olycksfall, sjukdom eller annat oförutsett som kan inträffa ska kommuniceras.
 • Informera ansvarig chef om elevens kunskaps- och färdighetsnivå.

Ansvarig chef/handledare i mottagande verksamhet ska inför apl/LIA-placering:

 • Planera arbetsuppgifter som är lämpliga för en praktikant.
 • Se till att den minderåriga har en handledare med rätt kvalifikationer.
 • Genomföra riskbedömning av praktikplatsen. ”Checklista för minderårigas praktik och arbete” ska användas för detta.
 • Överenskomma med utbildningsanordnaren om hur tillbud, olycksfall, sjukdom eller annat oförutsett som kan inträffa ska kommuniceras.
 • Informera sig om elevens kunskaps- och färdighetsnivå.

Beslutat av regional styrgrupp 2021--11-26

Faktagranskare
Mara Edling Rivera

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: