Äldreomsorgslyftet i Uppsala kommun 2022 - 2023

Medarbetare som är tjänstlediga för studier har tidigare kunnat ansöka om att få lönen ersatt av Äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgslyftet för 2023 är nu fulltecknat och det går inte att ansöka om stöd för fler medarbetare.

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_PANTONE.jpg

Sedan 2020 har kommunen tilldelats medel för Äldreomsorgslyftet. Det innebär att staten finansierar kostnaden för den tid en anställd inom kommunalt finansierad vård och omsorg av äldre är frånvarande på grund av studier. Äldreomsorgslyftet för 2023 är nu fulltecknat och det går inte att ansöka om stöd för fler medarbetare. Det finns dock utrymme för justeringar om det blivit ändrade förutsättningar för dem som redan studerar inom Äldreomsorgslyftet.

(Här hittar du information om bidrag till studier för sjuksköterskor)

 

Information för dig som redan fått din ansökan beviljad

På denna sida finns följande information om Äldreomsorgslyftet:

Information till dig som chef inom egen regi

Hur ska jag registrering i Heroma (för chefer i egen regi)

Fakturering (för chefer i privat regi)

Studieledig på arbetstid

CSN-stöd och Äldreomsorglyftet

Vård- och omsorgsutbildning (vårdbiträde eller undersköterska)

Svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva)

Specialistundersköterskeutbildningar

Utbildningar som omfattas av Äldreomsorgslyftet

Överenskommelse om studier på betald arbetstid

Mer information om Äldreomsorgslyftet

 

Information till dig som är chef inom egen regi

Hur får min medarbetare ersättning för studier?

Medarbetare som är studielediga på arbetstid kan få lönen ersatt av Äldreomsorgslyftet om du som chef redan tidigare fått en ansökan beviljad. Du behöver registrera dina medarbetares studieledighet i Heroma för att löneersättningen ska betalas ut. Innan du registrerar ska du ha tagit reda på om utbildningen omfattas av Äldreomsorgslyftet.

Information om utbildningar som omfattas finns här.

Ansökan om studielön från Äldreomsorgslyftet

För att få rätt till bidraget ska du som chef ha skickat in en ansökan om studielön från Äldreomsorgslyftet. När ansökan har beviljats måste du registrera uppgifterna i Heroma för att studielönen ska betalas ut till din medarbetare. 

Det är viktigt att du som chef snabbt meddelar oss om det blir förändringar i hur de ansökta medlen kommer att nyttjas. Om din medarbetare hoppat av eller ändrar andelen hen är studieledig ska ändringen snarast meddelas:

Gülperi Saritas, utvecklingsledare: gulperi.saritas@uppsala.se 

Frida Högberg, utvecklingsledare: frida.hogberg@uppsala.se

Hur ska jag registrera i Heroma?

Medarbetare som studerar på heltid ska schemaläggas måndag - fredag kl 8.00 - 17.00. Ersättning för förskjuten arbetstid utgår inte. Däremot utgår ersättning för obekväm arbetstid, enligt Allmänna bestämmelser (AB) § 21, som infaller under den arbetstid som registreras i Heroma enligt ovan. Enligt beslut i äldreförvaltningens ledningsgrupp ska inga schemaändringar göras, utan kollektivavtalad ersättning för obekväm arbetstid ska utgå. Kostnaden belastar respektive verksamhet, då det inte går att få ersättning från statliga medel för annat än grundlön. 

Medarbetaren ska anmäla sjukfrånvaro och all annan frånvaro under utbildningen till sin arbetsgivare precis om vanligt, eftersom ersättningen endast utgår för tiden som läggs på studier. Frånvaron kan komma att begäras in i efterhand.

Löneservice har tagit fram en lathund för registrering av studieledighet i Heroma. Lathund för registrering av studieledighet i Heroma

Har du frågor om hur du ska registrera kan du kontakta Löneservice.
E-post: loneservice@uppsala.se
Telefon: 018-726 00 50, mån-fre kl. 8-12

Fakturering för studieledighet för chefer i privat regi

Hur får min medarbetare ersättning för studier?
Medarbetare som är studielediga på arbetstid kan få lönen ersatt av Äldreomsorgslyftet om du sedan tidigare har fått en ansökan beviljad. Du som chef kan då fakturera kommunen för den tid dina medarbetare studerar. Innan du registrerar ska du ha tagit reda på om utbildningen omfattas av Äldreomsorgslyftet.

Information om utbildningar som omfattas finns här.

Medarbetaren ska schemaläggas vardagar kl 8.00-17.00, eftersom inget tillägg för obekväm eller förskjuten arbetstid utgår. Medarbetaren ska anmäla sjukfrånvaro och all annan frånvaro under utbildningen till sin arbetsgivare precis om vanligt, eftersom ersättningen endast utgår för tiden som läggs på studier. Frånvaron kan komma att begäras in i efterhand.

Det är viktigt att du som chef snabbt meddelar oss om det blir förändringar i hur de ansökta medlen kommer att nyttjas. Om din medarbetare hoppat av eller ändrar andelen hen är studieledig ska ändringen snarast meddelas: 

Gülperi Saritas, utvecklingsledare: gulperi.saritas@uppsala.se 

Frida Högberg, utvecklingsledare: frida.hogberg@uppsala.se

Fakturauppgifter

Fakturan ska märkas med projektkod 6383, samt ansvar 1117 (statsbidrag) och skickas till:

Uppsala kommun
Box 1023

751 40 UPPSALA.

På fakturan ska beloppen specificeras per medarbetare och tidsperiod. Det betyder att varje medarbetare (initialer räcker) och debiterat månadsbelopp ska kunna utläsas tydligt från fakturan. T ex:

AB september 12 300 kr
AB oktober 11 400 kr
BC september 4 230 kr
BC oktober 3 267 kr

Inget annat ska debiteras, schabloner accepteras ej.

Studieledig på arbetstid

De regler kring arbete och studier som finns är att en medarbetare inte kan få ersättning för mer tid än vad studierna kräver. En utbildning på halvfart ersätts bara med studielön på 50 % och ledigheten måste förläggas på vardagar mellan 8.00 - 17.00. Neråt däremot, finns ingen gräns. Det betyder att medarbetare som läser på helfart (100 %) kan vara studielediga på till exempel 80 % och jobba nätter och/eller helger på 20 %.

Det finns inga krav på att vara studieledig över huvud taget. Det är bara ett erbjudande.

Avdelningen för kvalitet och utvecklings rekommendation är att alla medarbetare ges den andel studieledighet som studierna berättigar till under den första studietiden. Då hinner de bekanta sig med sin nya vardag. Det är en stor omställning för vissa medarbetare att gå från arbetslivet till heltidsstudier.

Efter hand kan du som chef ta dialogen med respektive medarbetare om hur mycket hen tror sig klara av att arbeta parallellt med studierna. Från avdelningen för kvalitet och utveckling ser vi helst att medarbetarna prioriterar att nå sina studiemål.

CSN-stöd och Äldreomsorgslyftet

För några av de personer som söker studiemedel från CSN har CSN tagit bort fribeloppet (det tak för inkomst som en person maximalt kan ha utan att förlora sitt studiestöd från CSN). Det innebär att vissa medarbetare kan ha studielön från Äldreomsorgslyftet samtidigt som de får studiemedel från CSN. Observera att detta enbart gäller vissa utbildningar (utbildningar som inte omfattas finns listade här).

Läs mer om regler för fribelopp här.

Läs mer om regler för studiemedel på CSN:s hemsida. 

Vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning

Studier till vårdbiträde och undersköterska inom vuxenutbildning ersätts av Äldreomsorgslyftet. Utbildningen startar flera gånger per år och mer information finns på den kommunala vuxenutbildningens hemsida. 

Länk till vård- och omsorgsutbildning

Uppdragsutbildning

Den 18 oktober 2021 började ett knappt 50-tal medarbetare sin resa mot att bli antingen vårdbiträde eller undersköterska. Utbildningen kan läsas som en vårdbiträdesutbildning på ett år eller som en undersköterskeutbildning (som ger betyg i Skolverkets yrkespaket undersköterska 1 500 poäng). Den är då två år lång. Utbildningen ges i kombination med med svenska som andraspråk och går på heltid.

Utbildningen inleddes med en kartläggning av varje elevs förkunskaper. I kartläggningen gavs möjighet att validera kunskaper mot betyg, vilket innebär att de som har arbetat länge eller läst delar av en undersköterske-/vårdbiträdesutbildning kommer att kunna "tenta av" eller hoppa över dessa kursmoment.

Svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva)

Äldreomsorgslyftet ersätter även arbetstiden vid studier i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) på arbetstid. Den som vill läsa svenska på arbetstid ska anmäla sig till någon av de ordinarie kursstarterna inom den kommunala vuxenutbildningen. Vid osäkerhet om vilken nivå hen behöver på sin svenskundervisning finns hjälp att få via sfi-mottagningen på telefon 018-727 22 10 under deras telefontid måndagar kl 9.00-13.00 eller per e-post: sfi@uppsala.se.

Länk till sfi-utbildningar i Uppsala. 

Länk till sva-utbildningar i Uppsala.

Länk till yrkesutbildning med sfi

Specialistundersköterskeutbildningar (Yrkeshögskolan)

Även specialistutbildningar för undersköterskor (Yrkeshögskolan) omfattas av Äldreomsorgslyftet. Utbildningar som kan användas för arbete inom äldreomsorgen godkänns för ersättning. Medarbetaren ska själv ansöka via respektive Yrkeshögskola.

Länk till Yrkeshögskolornas specialistundersköterskeutbildningar

Utbildningar som omfattas av Äldreomsorgslyftet

Nedan följer en lista på var du kan anmäla medarbetare till de olika utbildningarna:

Överenskommelse om studier på betald arbetstid

Avdelningen för kvalitet och utveckling har tillsammans med verksamhetsnära HR tagit fram en mall för överenskommelse om studier på betald arbetstid. I överenskommelsen beskrivs vilka förväntningar arbetsgivaren har på den studerande medarbetaren och vilka förväntningar medarbetaren kan ha gentemot sin arbetsgivare under studieperioden.

Information till verksamhetschef
Gå igenom dokumentet med den medarbetare som ska studera på arbetstid och anteckna datum för detta i dokumentet. Låt medarbetaren sätta sin namnteckning som bevis på att ni har gått igenom dokumentet och att hen har förstått innebörden. Ansvarig chef ska sedan spara ett exemplar av dokumentet under hela studietiden. Lämna gärna ut en kopia till medarbetaren. Har du frågor om dokumentet, vänd dig till din HR-partner.

Länk till Överenskommelse om studier på betald arbetstid (word-fil) (DOCX, 384 KB) (DOCX, 384 KB)

Länk till Överenskommelse om studier på betald arbetstid (pdf-fil) (PDF, 93 KB) (PDF, 93 KB)

Mer information om Äldreomsorgslyftet

Mer information om riktlinjerna för Äldreomsorgslyftet finns på Socialstyrelsens hemsida.

Länk till mer information om Äldreomsorgslyftet.

Kontakta gärna oss om du har några frågor:

Gülperi Saritas, utvecklingsledare: gulperi.saritas@uppsala.se 

Frida Högberg, utvecklingsledare: frida.hogberg@uppsala.se

Faktagranskare

Christina Gustafsson
Uppdaterad: