Äldreomsorgslyftet 2024 - 2026

Sedan 2020 har kommunen tilldelats medel för Äldreomsorgslyftet. Det innebär att staten finansierar kostnaden för den tid en anställd inom kommunalt finansierad vård och omsorg av äldre är frånvarande på grund av studier. Äldreomsorgslyftet kommer att fortsätta 2024 och troligtvis även 2025–2026.

ÄLDREOMSORGSLYFTET FÖR 2024 ÄR FULLTECKNAT OCH VI KAN INTE GARANTERA ATT ANSÖKAN BLIR BEVILJAD!

Verksamhetschef kan ansöka om reservplats via ansökningslänken nedan.

Mer information om Äldreomsorgslyftet och riktlinjer finns på Socialstyrelsens hemsida: Äldreomsorgslyftet - Socialstyrelsen

(Här hittar du information om bidrag till studier för sjuksköterskor)

 

Ansök om löneersättning:

1. Medarbetaren söker en utbildning som omfattas av Äldreomsorgslyftet (utbildningar som omfattas finns här: Godkända utbildningar.

2. Medarbetaren och verksamhetschefen fyller i blankett om ”Överenskommelse om studier på arbetstid”.  Medarbetare kan inte få ersättning för mer tid än vad studierna kräver. En utbildning på halvfart ersätts bara med studielön på 50 % och ledigheten måste förläggas på vardagar mellan 8.00 - 17.00. Medarbetare som läser på helfart (100 %) kan vara studielediga på 100 % eller mindre, till exempel 80 % och jobba nätter och/eller helger på 20 %. Medarbetaren ska få en kopia på överenskommelsen. Blanketten förvaras hos verksamhetschef under hela studietiden.

3. Verksamhetschef ansöker om löneersättning här: Ansökan äldreomsorgslyftet. Tänk på att fylla i månadslön och inte timlön.

4. I samband med ansökan ska verksamhetschef skicka in ett antagningsbesked till funktionsbrevlådan: aol@uppsala.se
Ansökan beviljas endast med giltigt antagningsbesked. Antagningsbeskedet ska förvaras hos verksamhetschefen. Återkoppling på ansökningarna sker normalt inom en vecka.

5. När ansökan beviljats kan medarbetaren påbörja sina studier.

 

Uppföljning och debitering:

1. Fakturering för egen regi och extern regi

Fakturering egen regi: Verksamhetschef i egen regi ska registrera studieledighet med lön i Heroma (Lathund för registrering av studieledighet i Heroma). Grundlön (och sociala avgifter) ska kodas med projektkod 6383. Senast den 10:e efterföljande månad ska verksamhetschef redovisa löneersättningarna i blanketten ÄOL lönekostnader (XLSX, 19 KB). Blanketten skickas till funktionsbrevlådan aol@uppsala.se. Ersättning för förskjuten arbetstid utgår inte. Däremot utgår ersättning för obekväm arbetstid, enligt Allmänna bestämmelser (AB) § 21, som infaller under den arbetstid som registreras i Heroma. Inga schemaändringar ska göras, utan kollektivavtalad ersättning för obekväm arbetstid ska utgå. Kostnaden för obekväm arbetstid belastar verksamheten då statliga medel inte ersätter annat än grundlön och sociala avgifter. Har du frågor om hur du ska registrera kan du kontakta Löneservice.

Fakturering extern regi: Verksamhetschef i extern regi ska fakturera månadsvis för grundlön och sociala avgifter (max 43 %). Fakturan ska märkas med medarbetarens initialer och den månad som fakturan avser. Tänk på att inget tillägg för obekväm eller förskjuten arbetstid ersätts. Schabloner accepteras ej. Fakturan skickas till följande adress: Uppsala kommun, Box 1023, 751 40 Uppsala. Märk fakturan med Ansvar 1117. Projekt 6383.

2. Verksamhetschef ansvarar för att regelbundet följa upp medarbetarens studier och resultat. Om din medarbetare hoppat av eller behöver justera studieledigheten ska ändringen snarast meddelas till funktionsbrevlådan: aol@uppsala.se

3. Medarbetaren ska anmäla sjukfrånvaro och all annan frånvaro under utbildningen till sin arbetsgivare som vanligt eftersom ersättningen endast utgår för tiden som läggs på studier. Frånvaron kan komma att begäras in i efterhand.

4. Semester förläggs för studielediga medarbetare på samma sätt som för övriga medarbetare. För egen regi får enbart semester överstigande 20 dagar sparas.

5. När studierna avslutas ska verksamhetschef begära in slutbetyg/diplom. Detta skickas till funktionsbrevlådan aol@uppsala.se och förvaras sedan hos verksamhetschef.

Tänk på att: Det finns inga krav på att vara studieledig. Det är bara ett erbjudande.

 

CSN-stöd och Äldreomsorgslyftet:
För några av de personer som söker studiemedel från CSN har CSN tagit bort fribeloppet (det tak för inkomst som en person maximalt kan ha utan att förlora sitt studiestöd från CSN). Det innebär att vissa medarbetare kan ha studielön från Äldreomsorgslyftet samtidigt som de får studiemedel från CSN. Observera att detta enbart gäller vissa utbildningar (utbildningar som inte omfattas finns listade här).

Läs mer om regler för fribelopp här.

Läs mer om regler för studiemedel på CSN:s hemsida. 

Har du frågor om äldreomsorgslyftet skickar du dessa till aol@uppsala.se

Faktagranskare

Christina Gustafsson
Uppdaterad: