Äldreomsorgslyftet i Uppsala kommun 2022

Medarbetare som är tjänstlediga för studier kan få upp till hela lönen ersatt av Äldreomsorgslyftet.

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_PANTONE.jpgGenom statliga bidrag kan vårdens medarbetare vidareutbilda sig på betald arbetstid. Bidraget ersätter deras lön och verksamheten kan ta in en vikarie under tiden.

Medlen för 2022 är är ungefär hälften av summan för 2021 och kommunen kommer eventuellt att behöva göra prioriteringar av utbetalningarna. Detta innebär att medarbetare som påbörjat studier under 2021 (eller tidigare) kommer att prioriteras framför dem som ansöker om studielön för första gången under 2022. 

De minskade anslagen gör att vård- och omsorgsfövaltningen har tagit fram en ny rutin för att bevilja studielön via Äldreomsorgslyftet. Du som chef behöver ansöka om Äldreomsorgslyftet innan du registrerar din medarbetare som studieledig i Heroma alternativt fakturerar kommunen.  

Informationen på denna sida

På denna sida finns följande information om Äldreomsorgslyftet. Läs mer om studier på arbetstid för legitimerad personal (medel från God och nära vård) här.

Hittar du inte det du söker, var vänlig kontakta petra.fogelberg-alm@uppsala.se.

ANSÖKAN - stänger 1-31 december 2022

CSN-stöd och Äldreomsorglyftet

För dig som är chef

Registrering i Heroma (för chefer i egenregin)

Fakturering (för chefer i privat regi)

Socialstyrelsens hemsida

Svenska för invandrare

Svenska som andraspråk

Specialistundersköterskeutbildningar

Studieledighet för anställda

Vård- och omsorgsutbildning (vårdbiträde eller undersköterska)

Utbildningar som omfattas av Äldreomsorgslyftet

Överenskommelse om studier på betald arbetstid

 

Ansökan - stänger tillfälligt 1-31 december 2022

I år stänger ansökningarna till Äldreomsorgslyftet den sista november. Det betyder att för medarbetare som påbörjar studier under perioden 1-31 december 2022 och vill ansöka om studielön från Äldreomsorgslyftet måste du skicka in en ansökans senast den 30 november eller vänta till den 1 januari 2023.

Länk till ansökningsformulär

 

Är din verksamhet intresserad av att få studielön från Äldreomsorgslyftet 2022 för medarbetare som studerar på arbetstid ska du ansöka via vårt formulär. När ansökan har beviljats kan du registrera uppgifterna i Heroma (egen regi) alternativt fakturera kommunen (privat utförare) för att studielönen ska betalas ut till din medarbetare. Det som står här gäller enbart för 2022. Vi återkommer med mer information om vad som gäller för Äldreomsorgslyftet i Uppsala kommun under 2023 så fort vi har fått beslut på hur stor satsningen för nästa år blir.

Ansökan är viktig av flera skäl

 1. Medarbetare som har fått plats på en utbildning
  Ansökan är på det sätt du som chef kan få OK på att din medarbetares studielön betalas ut via Äldreomsorgslyftet. Utan en godkänd ansökan är ni inte garanterade ersättning. 

 2. Ändring av studietakt eller avhopp från utbildning
  Det är viktigt att medarbetare/chefer snabbt meddelar om det blir förändringar i hur de ansökta medlen kommer att nyttjas. Om din medarbetare hoppas av eller ändrar andelen hen är studieledig ska ändringen snarast meddelas via ansökningsformuläret.

 3. Uppgifter saknas för redan antagna
  De som redan är antagen till utbildningar behöver inte söka igen. Däremot behöver en del chefer komplettera uppgifter för de emadrbetare som redan beviljats studielön från Äldreomsorgslyftet. Berörda chefer kommer kontaktas via e-post. 

Ansökan om studielön från Äldreomsorgslyftet 2022

 

Administration av studielön från Äldreomsorgslyftet 2022

Enligt beslut i vård- och omsorgsförvaltningens ledning ska Äldreomsorgslyftet hanteras enligt nedanstående rutin. Uppsala kommun har fått 31 mkr för 2022, vilket betyder att det finns ett tak och att prioriteringar kan behöva göras. 

 1. Medarbetare antas till en studieplats inom Äldreomsorgslyftsberättigad utbildning. (Lista på utbildningar som berättigar till stöd finns på Socialstyrelsen.se).
 2. Chefer/medarbetare kommer överens om hur mycket medarbetaren ska jobba/studera under perioden.
 3. Chefen skickar in ansökan (Forms-enkät) till enheten för kompetensutveckling. Enheten för kompetensutveckling behöver godkänna ansökan innan medlen kan betalas ut. Därför är det viktigt att skicka in ansökan i tid.
 4. Enheten för kompetensutveckling prognosticerar hur mycket utbildningen belastar Äldreomsorgslyftet och bifaller ansökan så länge regelverket och medlen tillåter. Enheten för kompetensutveckling hanterar ansökningarna löpande oberoende om det kommer från externa eller egen regi.
 5. Prognosen justeras varje månad i samband med att föregående månads utfall registreras.
 6. Kommer flera ansökningar in samtidigt och medlen inte verkar räcka kommer enheten be verksamheterna att prioritera bland ansökningarna (förslagsvis på områdesnivå). Prioriteringen kommer främst ske med avseende på fördelning över verksamheterna.
 7. När prognosticerade medel är slut, tar vi inte emot fler ansökningar. Däremot kan det finnas skäl att ta emot intresseanmälningar.

 

CSN-stöd och Äldreomsorgslyftet

För de personer som söker studiemedel från CSN under 2021 har CSN tagit bort fribeloppet (det tak för inkomst som en person maximalt kan ha utan att förlora sitt studiestöd från CSN). Det innebär att vissa medarbetare kan ha studielön från Äldreomsorgslyftet samtidigt som de får studiemedel från CSN. Observera att detta enbart gäller vissa utbildningar (utbildningar som inte omfattas finns listade här) och att den delen av 2021 års lön som utbetalas i januari räknas till 2022 års inkomst och då gäller andra regler för fribelopp. Läs mer om regler för fribelopp här.

Läs mer om regler för studiemedel på CSN:s hemsida.   

 

Information till dig som chef i egenregin

Hur får min medarbetare ersättning för studier?

Medarbetare som är studielediga på arbetstid kan få upp till hela lönen ersatt av Äldreomsorgslyftet. Du som chef behöver registrera deras studieledighet i Heroma för att löneersättningen ska betalas ut. Innan du registrerar ska du ha tagit reda på om utbildningen omfattas av Äldreomsorgslyftet.

Information om utbildningar som omfattas finns här.

 

Ansökan om studielön från Äldreomsorgslyftet

För att få rätt till bidraget ska du som chef skicka in en ansökan om studielön från Äldreomsorgslyftet. När ansökan har beviljats kan du registrera uppgfiterna i Heroma för att studielönen ska betalas ut till din medarbetare. 

Ansökan om studielön från Äldreomsorgslyftet

 

Hur ska jag registrera i Heroma?

Medarbetare som studerar på heltid ska schemaläggas måndag-fredag kl 8.00-17.00. Ersättning för förskjuten arbetstid utgår inte.  

Däremot utgår ersättning för obekväm arbetstid, enligt Allmänna bestämmelser (AB) § 21, som infaller under den arbetstid som registreras i Heroma enligt ovan. Enligt beslut i äldreförvaltningens ledningsgrupp ska inga schemaändringar göras, utan kollektivavtalad ersättning för obekväm arbetstid ska utgå. Kostnaden belastar respektive verksamhet, då det inte går att få ersättning från statliga medel för annat än grundlön. 

Medarbetaren ska anmäla sjukfrånvaro eller (annan frånvaro) under utbildningen till sin arbetsgivare precis om vanligt, eftersom ersättningen endast utgår för tiden som läggs på studier. Frånvaron kan komma att begäras in i efterhand.

Löneservice har tagit fram en lathund för registrering av studieledighet i Heroma. Lathund för registrering av studieledighet i Heroma

Har du frågor om hur du ska registrera kan du kontakta Löneservice.
E-post: loneservice@uppsala.se
Telefon: 018-726 00 50, mån-fre kl. 8-12

 

Fakturering för studieledighet för chefer i privat regi

Hur får min medarbetare ersättning för studier?
Medarbetare som är studielediga på arbetstid kan få upp till hela lönen ersatt av Äldreomsorgslyftet. Du som chef kan fakturera kommunen för den tid dina medarbetare studerar. Innan du registrerar ska du ha tagit reda på om utbildningen omfattas av Äldreomsorgslyftet.

Information om utbildningar som omfattas finns här.

Ansökan om studielön från Äldreomsorgslyftet

För att få rätt till bidraget ska du som chef skicka in en ansökan om studielön från Äldreomsorgslyftet. När ansökan har beviljats kan du fakturera kommunen för att studielönen ska betalas ut. 

Ansökan om studielön från Äldreomsorgslyftet

Medarbetaren ska schemaläggas vardagar kl 8.00-17.00, eftersom inget tillägg för obekväm eller förskjuten arbetstid utgår.   

Medarbetaren ska anmäla sjukfrånvaro eller (annan frånvaro) under utbildningen till sin arbetsgivare precis om vanligt, eftersom ersättningen endast utgår för tiden som läggs på studier. Frånvaron kan komma att begäras in i efterhand.

Fakturauppgifter

Fakturan ska märkas med projektkod 6383, samt ansvar 1117 (statsbidrag) och skickas till:

Uppsala kommun
Box 1023

751 40 UPPSALA.

På fakturan ska beloppen specificeras per medarbetare och tidsperiod. Det betyder att varje medarbetare (initialer räcker) och debiterat månadsbelopp ska kunna utläsas tydligt från fakturan. T ex:

AB september 12 300 kr
AB oktober 11 400 kr
BC september 4 230 kr
BC oktober 3 267 kr

Inget annat ska debiteras, schabloner accepteras ej.

Studieledig på arbetstid

De regler kring arbete och studier som finns är att en medarbetare inte kan få ersättning för mer tid än vad studierna kräver, det vill säga en utbildning på halvfart ersätts bara med studielön på 50 %, samt att ledigheten måste förläggas på vardagar mellan 8.00 och 17.00. Neråt däremot, finns ingen gräns. Det betyder att medarbetare som läser på helfart (100 %) kan vara studielediga på till exempel 80 % och jobba nätter och/eller helger på 20 %.

Det finns inga krav på att vara studieledig över huvud taget. Det är bara ett erbjudande.

Avdelningens för kvalitet och utveckling rekommendation är att alla medarbetare ges den andel studieledighet som studierna berättigar till under den första studietiden. Då hinner de bekanta sig med sin nya vardag. Det är en stor omställning för vissa medarbetare att gå från arbetslivet till heltidsstudier.

Efter dess kan du som chef ta dialogen med respektive medarbetare om hur mycket hen tror sig klara av att arbeta parallellt med studierna. Från avdelningen för kvalitet och utveckling ser vi förstås helst att medarbetarna prioriterar att nå sina studiemål.

Vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning

Studier till vårdbiträde och undersköterska inom vuxenutbildning ersätts av Äldreomsorgslyftet. Utbildningen startar flera gånger per år och mer information finns på den kommunala vuxenutbildningens hemsida. 

Länkt till vård- och omsorgsutbildning

Uppdragsutbildning

Den 18 oktober 2021 började ett knappt 50-tal medarbetare sin resa mot att bli antingen vårdbiträde eller undersköterska. Utbildningen kan läsas som en vårdbiträdesutbildning på ett år eller som en undersköterskeutbildning (som ger betyg i Skolverkets yrkespaket undersköterska 1 500 poäng). Den är då två år lång. Utbildningen ges i kombination med med svenska som andraspråk och går på heltid.

Utbildningen inleddes med en kartläggning av varje elevs förkunskaper. I kartläggningen gavs möjighet att validera kunskaper mot betyg, vilket innebär att de som har arbetat länge eller läst delar av en undersköterske-/vårdbiträdesutbildning kommer att kunna "tenta av" eller hoppa över dessa kursmoment.

Svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva)

Äldreomsorgslyftet ersätter även arbetstiden vid studier i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) på arbetstid. Den som vill läsa svenska på arbetstid ska anmäla sig till någon av de ordinarie kursstarterna inom den kommunala vuxenutbildningen. Vid osäkerhet på vilken nivå hen behöver på din svenskundervisning finns hjälp att få via sfi-mottagningen på telefon 018-727 22 10 under deras telefontid måndagar kl 9.00-13.00 eller per e-post: sfi@uppsala.se.

Länk till sfi-utbildningar i Uppsala. 

Länk till sva-utbildningar i Uppsala.

Länk till yrkesutbildning med sfi

Verksamhetsanknuten sva

Under förutsättning att vi får ihop ett tillräckligt stort antal sökande planerar avdelningen för kvalitet och utveckling att erbjuda en kurs i svenska som andraspråk (sva) med verksamhetsanknytning. Kursen är framflyttad och är nu preliminärt planerad till våren 2022. Kursen ges på halvtid (eftermiddagar) under ett år. Medarbetaren kommer behöva vara studieledig i motsvarande grad. Hur lång utbildningen blir för respektive medarbetare är svårt att svara på då de har olika förutsättningar, olika studievana och olika goda svenskkunskaper med sig in i utbildningen.

Länk till intresseanmälan 

Specialistundersköterskeutbildningar (Yrkeshögskolan)

Även specialistutbildningar för undersköterskor (Yrkeshögskolan) omfattas av Äldreomsorgslyftet. Utbildningar som kan användas för arbete inom äldreomsorgen godkäns för ersättning. Medarbetaren ska själv ansöka via respektive Yrkeshögskola.

Länk till Yrkeshögskolornas specialistundersköterskeutbildningar

 

Utbildningar som omfattas av Äldreomsorgslyftet

Nedan följer en lista på var du kan anmäla medarbetare till de olika utbildningarna:

Överenskommelse om studier på betald arbetstid

Avdelningen för kvalitet och utveckling har tillsammans med verksamhetsnära HR tagit fram en mall för överenskommelse om studier på betald arbetstid. I överenskommelsen beskrivs vilka förväntningar arbetsgivaren har på den studerande medarbetaren och vilka förväntningar medarbetaren kan ha gentemot sin arbetsgivare under studieperioden.

Information till verksamhetschef
Gå igenom dokumentet med den/de medarbetare som ska studera på arbetstid och anteckna datum för detta i dokumentet. Låt medarbetaren sätta sin namnteckning som bevis på att ni har gått igenom dokumentet och att hen har förstått innebörden. Ansvarig chef ska sedan spara ett exemplar av dokumentet under hela studietiden. Lämna gärna ut en kopia till medarbetaren. Har du frågor om dokumentet, vänd dig till din HR-partner.

Länk till Överenskommelse om studier på betald arbetstid (word-fil) (DOCX, 384 KB)

Länk till Överenskommelse om studier på betald arbetstid (pdf-fil) (PDF, 93 KB)

Information om Äldreomsorgslyftet på Socialstyrelsens hemsida

Mer information om riktlinjerna för Äldreomsorgslyftet finns på Socialstyrelsens hemsida.

Länk till mer information om Äldreomsorgslyftet.

Uppdaterad: