Egen anordnare av personlig assistans

Du som ska vara egen anordnare av din assistans behöver skicka in registerutdrag från Skatteverket om att du är arbetsgivare. Du behöver också inkomma med underlag från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som visar att du har anmält att du är egen anordnare av assistans.

Ersättning för personlig assistans är skattebefriad. Du som har personlig assistans kan därför inte starta en enskild firma med F‑skattsedel med dig själv som kund.

Om du har tänkt att teckna ett avtal med ett administrativt företag behöver du skicka in det avtalet och eventuell fullmakt som du har lämnat till ombud.

Du kan behöva redovisa hur dina kostnader har fördelat sig under ett år. Det är därför en fördel om du särskiljer dina privata medel från den ersättning du har för din assistans. Den utredningen gör kommunen för att säkerställa att ersättningen endast har gått till köp av eller kostnader för personlig assistans. Det är du som har bevisbördan för att visa på att du har använt ersättningen för köp av personlig assistans. Det är därför viktigt att du sparar kvitton för utlägg som du har gjort, lönebesked och fakturor som du har betalat med din ersättning.

När kommunen utreder dina kostnader för personlig assistans kan du komma att behöva lämna in en kostnadsredovisning. En mall för redovisning av kostnaderna finner du här: Länk till Kostnadsredovisning (PDF, 438 KB)

Mallen kan du även använda för egen del för att löpande föra in kostnader för den personlig assistansen.

Uppsala kommun ersätter endast skäliga kostnader för köp av personlig assistans. Kommunens skyldighet att ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans ska utgå från de verkliga kostnaderna för insatsen, det vill säga de faktiska kostnader som du har haft.

Om du inte har använt hela ersättningen till köp av personlig assistans eller omkostnader för dina personliga assistenter kan du behöva betala tillbaka den delen av ersättningen. Likaså om ersättningen visar sig ha gått till privata omkostnader eller omotiverade kostnader. Tänk på att den som är egen anordnare av assistansen inte får ta ut en lön eller ersättning för att sköta verksamheten. Kommunen kan ifrågasätta kostnader du tagit upp, och besluta om återbetalning.

Vad är skäliga kostnader för assistans?

Med skäliga kostnader avses samma slags kostnader som i 51 kap. SFB, det vill säga normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader (prop. 1992/93:159 s. 175).

Vad som är skäliga kostnader för personlig assistans är förstås en bedömning som måste ses i ett sammanhang. Försäkringskassan förtydligar på sin hemsida vad kostnader för assistans kan innefatta, kostnader som kommunen instämmer i. Följande är kostnader för assistans som Försäkringskassan tar upp:

  • Lön och lönebikostnader, OB-ersättning, sociala avgifter, skattepliktiga förmåner och andra liknande ersättningar och kostnader.
  • Assistansomkostnader som du har för dina personliga assistenter i samband med gemensamma aktiviteter utanför bostaden så som resekostnader för dina assistenter och inträdesavgifter eller liknande för assistenterna vid aktiviteter tillsammans med dig.
  • Utbildningskostnader för kurser assistenterna måste gå, handledning för assistenterna eller föreläsare samt lokaler för utbildning och fortbildning av dig eller dina assistenter.
  • Arbetsmiljöinsatser så som kostnader för hjälpmedel av enklare slag exempelvis handskar och förkläden men även insatser för att möjliggöra personalens hygien.
  • Personalomkostnader innebär kostnader för företagshälsovård, friskvård, kaffe, hudkräm, tvål och liknande till assistenterna samt personalarrangemang, personaldagar och liknande aktiviteter.
  • Administrationskostnader så som köp av administrativ hjälp, inventarier, resor, revision, företagsförsäkringar samt kostnader till arbetsgivar‑ och branschorganisation eller liknande.

Kommunen kan ifrågasätta en kostnads skälighet. Ett exempel på det är om dina assistenter har lön utöver vad som är att betrakta som normal timlön för en personlig assistent.

För arbetsgivare | Skatteverket

Om din personliga assistans | IVO.se

Uppdaterad: