Examensmål

Examensmål

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom främst dessa områden. Vanliga yrken efter att ha läst Vård- och omsorgsprogrammet är t.ex. undersköterska inom sluten sjukvård, äldreomsorg eller hemtjänst; skötare inom psykiatrin; boendestödjare etc.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper, förmågor och färdigheter i följande områden:

 • vård, omvårdnad och omsorg samt hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning
 • bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser.
 • om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande.
 • förståelse för människors olika behov och förutsättningar.
 • förmåga att diskutera och ta ställning i etiska frågor som rör yrkesutövningen och att följa den etik som råder inom yrkesområdet.
 • kunskap om lagar och andra författningar som reglerar vård och omsorg
 • förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation
 • förmåga att använda it, digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning.
 • färdigheter i att utföra de arbetsuppgifter som förekommer inom området, såsom stöd och hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och socialpedagogiska uppgifter.
 • att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, rehabiliterande eller habiliterande, ergonomiskt och hälsofrämjande.
 • att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer samt att se konsekvenser av handlingsalternativ liksom kreativitet, initiativförmåga och kvalitetsmedvetenhet
 • vårdens och omsorgens historiska utveckling.
 • förmåga att kritiskt granska invanda rutiner och kunna föreslå förändringar som innebär ökad kvalitet inom verksamhetsområdet.
 • kunskaper och insikter om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt om hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika arbetsförhållanden.

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper, förmågor och färdigheter i följande områden:

 • pedagogik och färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet utbildar för. Utbildningen ska leda till att eleverna, beroende på inriktning, kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling.
 • Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete - Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor
 • förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande - etiskt förhållningssätt
 • ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till medier
 • grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga,  sociala och kulturella frågor
 • hälsofrämjande förhållningssätt 
 • utifrån kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas.
 • vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.
 • problemlösning och handlingsberedskap. Eleverna ska därför genomföra uppgifter och lösa praktiska problem såväl självständigt som i samarbete med andra
 • planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet, såväl på verksamhets- som på individnivå, såväl med som utan digitala verktyg.
 • utveckla initiativförmåga och kreativitet

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Beslutat i regionalt VO-Vollege 2021-11-26.

Faktagranskare
Mara Edling Rivera

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: