Information till dig som handleder

Att handleda morgondagens kollegor är ett viktigt och roligt uppdrag. För detta uppdrag ges varje år handledarutbildning vid flera tillfällen.

För handledare som är anställda av Uppsala kommuns vård- och omsorgsförvaltning finns mer information i Handledarpärmen. OBS! Den ligger på kommunens intranät

Denna sida innehåller information om:

 

Inför APL/LIA

Grattis till din roll som handledare!
Du har fått ett inspirerande uppdrag som är lärorikt, givande och roligt. Att vara handledare är en ansvarsfull roll som underlättas med hjälp av bra förberedelser. Du är som handledare en viktig och mycket uppskattad medarbetare under våra studerandes APL/LIA.

Att handleda

För att på bästa sätt kunna fullgöra din uppgift som handledare ska du ha gått en handledarutbildning. I din roll ingår att dela med dig av din yrkeskunskap och erfarenheter samtidigt som du är en förebild för din elev. Genom tydlig kommunikation leder, uppmuntrar och utmanar du eleven för att hjälpa hen att känna sig trygg och kunna utvecklas i sin yrkesroll. Om du inte har handledarutbildning är det mycket viktigt att skaffa det och prata med din chef! Klicka här för att läsa mer om handledarutbildning.

Att förbereda

Du behöver förbereda APL-/LIA-perioden för att den ska bli så bra som möjligt för alla. Du är den som tar emot, informerar och introducerar eleven.

I din roll som handledare är det ditt ansvar att ordna med praktiska saker som namnskylt, schema, passerkort och eventuella arbetskläder. Skicka gärna ett välkomstmejl innan APL-/LIA-perioden, exempel finns i Handledarpärmen. OBS! Den ligger på kommunens intranät.

Informera eleven innan APL-/LIA-perioden om att det är du som är kontaktperson när hen har några frågor, och vid sjukanmälan eller annan frånvaro. Det är också viktigt att du innan APL/LIA sätter dig in i vilka kunskaper eleven ska tillägna sig och vilka mål som ska uppnås under
APL/LIA. Skolan ska förse alla handledare med information. Du ska också ha korrekt information om ansvarig lärare; och ha möjlighet att söka stöd hos läraren om behov uppstår.

Utse ersättare/vice handledare

Om eleven gör arbetspass då du är frånvarande ska det finnas en ersättare som kan ta ansvar för eleven. Det är ditt ansvar att förbereda ersättare och att göra en APL/LIA-planering tillsammans med dem. Ge ut ett schema till ersättarna innan APL/LIA, så att de kan göra de förberedelser som krävs. Det kan vara bra om det finns fler än en ersättare på avdelningen, till exempel om en ersättare skulle bli sjuk.

Planera och gör schema

Planera APL/LIA tillsammans med ev. ersättare. Den studerande ska delta i alla förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Handledaren bedömer om något inte är lämpligt. Skapa ett schema som går att anpassa till eventuellt skolförlagd undervisning.

Informera dina kollegor

Det är viktigt att du informerar övriga medarbetare om att det kommer en elev och när hen börjar, vad som förväntas av dig som handledare, medarbetarna och eleven själv.

Viktigt!

 • Kursmål och bedömningskriterier
 • Kontaktpersoner/reserver
 • Schema
 • Namnskylt och arbetskläder samt ev. skåp
 • Information till kollegor
 • Välkomstbrev

 

Under APL/LIA

Låt eleven få ett lika bra mottagande som en ny medarbetare. Var väl förberedd och presentera hen för övriga medarbetare så att hen känner sig välkommen.

Introducera

Första dagen tar du emot eleven och berättar om er verksamhet. Berätta tydligt vilka förväntningar ni har – det skapar trygghet och minskar risken för missförstånd. Fråga eleven vilka förväntningar och eventuella farhågor hen har inför sin APL/LIA. Du kan behöva anpassa informationen med hänsyn till elevens bakgrund, tidigare erfarnhet och ålder. Ha förståelse för att det kan vara elevens första möte med arbetslivet.

Försök att göra introduktionen så tydlig som möjligt. Om det finns skriftlig information, till exempel rutiner och instruktioner kan eleven få sådant att ta med sig hem. Gå igenom den praktiska informationen som rör APL-/LIA-perioden och var lyhörd för frågor. Många kan vara nervösa och kanske glömmer att ställa frågor.

Visa och förklara

Berätta om säkerheten och rutiner för till exempel basal och personlig hygien, sekretess, brandlarm och mobiltelefoner. Det finns stöd att få i lärportalens utbildningar. Berätta också hur det fungerar med raster, lunch och om ni ska äta tillsammans. Kom överens om var eleven ska vara vid början och slutet av varje arbetsdag för att undvika att eleven känner sig vilsen i sin nya miljö.

Kontrollera att ni båda har varandras kontaktuppgifter och är överens om hur ni hanterar sjukanmälan och liknande frågor. Avsätt tid för trepartssamtal med läraren, för avstämning av elevens framsteg och eventuella behov av stöd. Avsätt också tid för reflektion tillsammans med eleven. Visa eleven runt i lokalerna och presentera hen för medarbetarna. Var noggrann med att visa viktiga utrymmen som omklädningsrum, toaletter, fikarum, nödutgångar och utrymningsplan med mera.

Gå igenom arbetsuppgifter

Låt genomgången av arbetsuppgifterna få ta tid. Alla lär sig på olika sätt och olika fort. En del människor kan behöva extra tydliga instruktioner eller extra uppmuntran. Visa först själv och låt sedan eleven prova när du står bredvid. Försök att förklara arbetsuppgiftens syfte. Ge positiv återkoppling när det går bra och stöd till utveckling om det blir fel. Så småningom kommer du att se att eleven blir mer och mer självständig.

 

Viktigt!

 • Förbered praktisk information
 • Kom överens om rutiner för till exempel frånvaro
 • Presentera hen för medarbetarna
  - Visa lokalerna, även allmänna utrymmen
  - Avsätt tid för trepartssamtal och slutbedömning. Ansvarig lärare deltar i trepartssamtalet.

Handleda någon med behov av extra stöd

Om du handleder en person som har behov av extra stöd är det särskilt viktigt för personen att känna tillhörighet. Tillhörighet skapar du som handledare genom att avsätta gott om tid till introduktionen och den första tiden av APL/LIA.

Ta dig tid att förklara

För att eleven ska förstå sin roll behöver du förklara hur alla arbetsuppgifter hänger ihop och varför varje medarbetares insats behövs. Det gör att personen känner sig motiverad att gå till APL-/LIA-platsen och att göra sitt bästa.

Inkludera

En arbetsplats värderingar, attityder och normer kan påverka hur bra eller dåligt verksamheten lyckas med att inkludera en elev på arbetsplatsen. 

Inkludering handlar inte bara om social inkludering, utan även om att bli inkluderad i arbetsuppgifterna. Ge tydliga instruktioner, det är viktigt att du som handledare är säker på att eleven verkligen förstår hur och varför hen ska utföra arbetsuppgifterna.

Ge stöd och anpassa

Beroende på vem du ska handleda kan stödet behöva anpassas på olika sätt. Dina medarbetare behöver också få information om vilken typ av stöd eleven behöver och hur de kan underlätta elevens lärande och känsla av delaktighet. OBS! Det är eleven själv som avgör hur mycket information hen är bekväm med att dela. Glöm alltså inte fråga eleven om hen vill berätta och förklara varför särskilt stöd behövs.

Avslutning

En trevlig avslutning är lika viktig som en trevlig början.

Slutbedömning

Avsätt tid för att göra slutbedömning under sista veckan. Utgå från skolans bedömningsformulär. Prata om vad som har varit bra, mindre bra och vad hen behöver utveckla. Vad har eleven lärt sig och hur ser hen på yrket efter APL/LIA? Återkoppla elevens insatser under APL/LIA, det är värdefullt för hens självkännedom och fortsatta utveckling.

Utvärdering

Vissa skolor har utvärderingar du som handledare fyller i. Frågorna kan handla om hur kontakten med skolan fungerat, hur förberedd du uppfattar att eleven varit inför APL. Det är viktigt att du fyller i utvärderingarna, då de är ett viktigt instrument för att utveckla kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Rollen som handledare

I rollen som handledare förväntas du:

 • Ha minst ett års yrkeserfarenhet
 • Ha handledarutbildning samt personligt intresse för att handleda
 • Vara informerad om aktuella APL-mål
 • Stödja eleven i att nå målen
 • Tillse att lärandet sker utifrån elevens individuella bakgrund och behov
 • Vara delaktig i bedömningsprocessen av eleven

Vem får handleda?

För att kunna handleda undersköterskeelever är det önskvärt att du har gått en handledarutbildning. Prata alltid med din chef om du vill utbilda dig och handleda. Läs mer om handledarutbildning genom att klicka här.  

 

Kontaktperson APL/LIA

I rollen som kontaktperson förväntas du

 • Utgöra en länk mellan skolor, elever och kommunens APL-samordnare
 • Ansvara för att till APL-samordnaren bekräfta planeringen i Klinisk praktikplacering "KliPP"
 • Vara uppdaterad om kommande placeringar
 • Utse handledare
 • Lämna praktisk information till eleverna (schema, arbetskläder/inneskor, matlåda mm)
 • Skicka välkomstbrev till eleverna
 • Delta i vård- och omsorgsförvaltningens nätverksträff 1 gång/termin.

 

 

 

 

 

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: