Språkutvecklande arbetsplatser

Konceptet språkutvecklande arbetsplatser är ett utvecklingsarbete inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Arbetet syftar till att skapa en arbetsmiljö som är tillitsfull och inkluderande, där alla medarbetare deltar i arbetet med att utveckla en god och säker vård och omsorg.

Pågående arbete

Enheten för kompetensutveckling arbetar med att stödja verksamheter inom vård och omsorg i ett språkutvecklande arbete. Arbetet leds av en styrgrupp där sex olika avdelningar ingår. Här är några exempel på sånt som vi arbetar med just nu:

Struktur för språkstödjare och språkombud

Inom omsorgsnämndens verksamheter har vi idag cirka 60 utbildade språkombud och inom äldrenämndens verksamheter arbetar cirka 100 språkstödjare. Tillsammans med sina chefer bidrar de till att skapa en trygg och tillåtande arbetsmiljö på våra arbetsplatser. På så sätt får vi arbetsplatser där våra medarbetare vågar lära sig nya saker genom att ställa frågor och genom att stötta varandra. Vi arbetar fortlöpande med att utbilda fler språkstödjare och språkombud och för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt.

Läs mer om språkstödjare och språkombud

Utbildningar

Förutom att utbilda språkstödjare och språkombud ombesörjer vi utbildningar i språkutvecklande arbete för verksamhetschefer och handledare.

Bedömningsstöd vid rekrytering

Inom vård och omsorg är kommunikativ kompetens en viktig förutsättning för att kunna erbjuda en god och säker vård. Personalen behöver kunna förstå, göra sig förstådda, tolka instruktioner och dokumentera för att vi ska kunna garantera patient- och brukarsäkerheten. Det är därför viktigt att vi kan bedöma den sökandes språkliga kompetens vid rekrytering. Vi arbetar på olika sätt för att stötta rekryterande chefer. 

Några tips vid bedömning av språkkunskaper inför rekrytering

Kanske känner du din medarbetare väl och skulle kunna bekräfta om medarbetaren har kunskaper på GERS B2-nivå, det vill säga om hen:

 • kan förstå i detalj vad som sägs på standardspråket, även vid en del bakgrundsljud.
 • kan förstå talat standardspråk, i direktkontakt eller utsänt, både vad gäller bekanta och obekanta ämnen som en normalt möter i privatlivet, vid studier eller i yrkeslivet. Endast extremt bakgrundsljud, oklar struktur och/eller idiomatisk språkanvändning förorsakar en del problem.  
 • kan förstå huvudpunkterna i komplext tal som gäller både konkreta och abstrakta ämnen och som framförs på standardspråk, inbegripet fackmässiga diskussioner inom hens specialområde.
 • kan följa en längre muntlig framställning och komplicerad argumentation under förutsättning att ämnet är någorlunda bekant och att talaren tydligt anger anförandets inriktning.
 • kan följa det viktigaste i föreläsningar, anföranden, rapporter och andra presentationer som innehåller komplexa tankegångar och komplext språk.
 • kan förstå meddelanden med både konkret och abstrakt innehåll som framförs på standardspråk i normal hastighet.
 • kan förstå de flesta radiodokumentärer och det mesta av annat inspelat eller utsänt ljudmaterial framfört på standardspråk och kan bestämma den talandes sinnesstämning, tonfall etc.
 • kan förstå innehållet i de flesta nyhetssändningar och aktuella magasin i TV till exempel dokumentärer, direktsända intervjuer, lätta underhållningsprogram, pjäser och de flesta filmer på standardspråk.
 • kan följa med i en föreläsning eller ett anförande inom hens område under förutsättning att framställningen är tydlig.
   

Socialstyrelsen har tagit fram ett bedömningsunderlag som du som chef kan stödja dig emot. Det heter Språkförmåga i äldreomsorgen - Språkförmåga enligt GERS B2 (socialstyrelsen.se). Stödet är väldigt omfattande, men om du känner din medarbetare väl som kommer du nog ganska snart att kunna se om du tycker att medarbetaren lever upp till deras kriterier. Innan du använder stödet kan det vara värdefullt att läsa den information till verksamheter som ska använda stödet som Socialstyrelsen har tagit fram.  

Om du känner att den ger dig tillräckligt stöd för att fylla i blanketten som Socialstyrelsen hänvisar till så är det bra.

Om du känner dig osäker på om din medarbetare lever upp till den här nivån går det att kontakta vuxenutbildningen och se om de kan hjälpa oss med ett nivåtest. Du är välkommen att gå via Lotti Fred (VOF Kvalitet och utveckling) för att få hjälp med detta.

Medarbetetare som saknar betyg i svenska för att få ut skyddad yrkestitel

Om medarbetaren inte har betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 och du bedömer att hen inte lever upp till GERS B2 så kan hen behöva läsa svenska på Vuxenutbildningen för att få ut sitt bevis. I så fall kan du kontakta studie- och yrkesvägledare Elinor Börjesson (AMF vägledning vuxenutbildning) och fråga hur ni kan gå tillväga.

Från och med 1 januari 2024 finns det medel från Äldreomsorgslyftet som kan täcka kostnaderna för att ta in en vikarie under de timmar som din medarbetare studerar. För att få veta mer om det kan du kontakta Frida Högberg (VOF Kvalitet och utveckling).

Appar och andra digitala verktyg

Avdelningen för kvalitet och utveckling genomför kontinuerligt tester av olika digitala översättningsverktyg eller språkinlärningsverktyg som kan användas i det brukarnära mötet. Vi följer också utvecklingen av andra digitala verktyg på marknaden. Just nu testar vi språkverktyget Lingio inom några verksamheter. Om du är intresserad av att testa Lingio så kan du kontakta Lotti.Fred@uppsala.se

Nätverk mellan flera förvaltningar

Vi driver idag ett lärandenätverk för språkutvecklande arbetsplatser tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, gemensam service och utbildningsförvaltningen. Där delar vi med oss av våra erfarenheter av att arbeta språkutvecklande.

Samarbetspartners

I det språkutvecklande arbetet samverkar vi med till exempel arbetsmarknadsförvaltningen och andra parter:

EVIKOMP-projektet - Evikomp är ett EU-projekt som drivs av Linköpings kommun och i vilket Uppsala kommun ingår. Projektet syftar till kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg genom arbetsplatslärande. 

Vård- och omsorgscollege - Föreningen Vård- och omsorgscollege arbetar med certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare. Här finns till exempel material för att arbeta med språkutvecklande arbetsplatser och information om språkombudsrollen. De driver sidan "Språket på jobbet" där det finns tips och verktyg för att stärka kommunikation, arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, höja kvaliteten, samt underlätta rekrytering. De driver också podden "Språket på jobbet".

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vård- och omsorgsförvaltningen arbetar språkutvecklande eller om hur vi kan stötta dig i din verksamhetsutveckling? Kontakta någon av processledarna på enheten för kompetensutveckling; vof.kompetensutveckling@uppsala.se.

För dig som vill läsa mer 

Nu pratar vi alla på personalmötena. Om språkombudens viktiga arbete på en kostenhet i Stockholms stad. 

Språkombud stöttar språket på jobbet. Studie om Studien gjordes 2019 av Aina Bigestans, forskare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet.

Vi vill inte peka. Vi vill inte bli mobbade. Studie om vikten av psykologisk trygghet på arbetsplatsen för personer med annan etnisk bakgrund. Studien gjordes 2022 av Elisabeth Wallberg vid Institutionen för Psykologi och Socialt arbete, Mittuniversitetet. 

Faktagranskare

Lotti Fred

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: