Språkutvecklande arbetsplatser

Konceptet språkutvecklande arbetsplatser är ett utvecklingsarbete inom äldrenämndens verksamheter som syftar till att skapa en inkluderande och patientsäker kommunikationskultur.

Språkutvecklande arbetsplatser

Pågående arbete

Under hösten 2021 arbetar kompetensutvecklingsenhet intensivt med att samla in information om hur vi på bästa sätt kan stödja verksamheter inom vård och omsorg i ett språkutvecklande arbete. Som exempel kan nämnas:

  • Bedömningsstöd vid rekrytering
  • Pilotprojekt digitalt översättningsstöd
  • Pilotprojekt "Verktygslådan"
  • Struktur för språkstödjarnätverk

Bedömningsstöd vid rekrytering

Inom vård- och omsorg är kommunikativ kompetens en absolut förutsättning för att kunna erbjuda en god och säker vård. Personal inom vård. och omsorg behöver kunna förstå, göra sig förstådda, tolka instruktioner och dokumentera för att vi ska kunna garantera patient- och brukarsäkerheten. Språket blir därför en viktig kompetens att bedöma vid rekrytering. Vi arbetar därför på att ta fram ett verktyg för just detta. En utvecklingspilot planeras till våren 2022.  

Pilotprojekt digitalt översättningsstöd

Vår avdelning för kvalitet och utveckling genomför en pilot i utvalda hemvårdsområden i egen regi tillsammans med ett företag som har tagit fram ett översättningsverktyg, för användning i mobiltelefon eller via webben. Verktyget kan användas i det brukarnära mötet. Där finns medicinskt verifierade översättningar på cirka 40 olika språk, ord och fraser som personal och brukare behöver för att kommunicera kring insatser och hjälpbehov. Resultatet av piloten kommer att presenteras efter i början av 2022.

Planering av pilotprojekt "Verktygslådan"

Under våren 2022 planeras för att pilottesta de verktyg och stöd som tagits fram under 2021. 

Struktur för språkstödjarnätverk

Inom hemvården finns sedan ett par år tillbaka ett välfungerande nätverk av språkstödjare. Under våren 2022 arbetar förvaltningen för att utöka nätverket till att även inkludera brukarnära verksamheter inom särskilda boendeformer. Under våren 2022 kommer enheten för kompetensutveckling att sprida den kunskap och de erfarenheter som finns inom hemvården för att bygga upp nätverk inom äldrenämndens övriga brukarnära verksamheter.

Vill du bli språkstödjare eller språkombud?

Är du intresserad av att bli språkstödjare eller språkombud, kontakta din chef. Det är alltid chefen som avgör vem som kan få ett sådant här uppdrag.   

Vill du ha språkstödjare eller språkombud i din verksamhet?

Du som chef har möjlighet att få språkstödjare eller språkombud i din verksamhet. När du och din medarbetare är överens om att hen ska ha det här uppdraget kan ni kontakta språkstödjarsamordnarna på någon av de här adresserna:

För dig som arbetar inom arbete och bostad

För dig som arbetar inom ordinärt boendesprakombudhemvarden@uppsala.se

För dig som arbetar inom socialpsykiatri

För dig som arbetar inom särskilt boende: sprakstodjarsamordnaresabo@uppsala.se

Samarbetspartners

I det språkutvecklande arbetet har kommunen hjälp av bland andra Vård- och omsorgscollege, EVIKOMP-projektet och arbetsmarknadsförvaltningen.

Mer information om språkutveckling

För dig som önskar veta mer om språkutvecklande arbete finns här en samling länkar:

Språket på jobbet - Arbetsplatsen är en nyckel till språket. På Språket på jobbets hemsida finns tips, exempel och verktyg för att stärka kommunikationen i både tal och skrift, förbättra den psykosociala arbetsmiljön, höja kvaliteten och öka säkerheten samt underlätta rekrytering. 

Språket på jobbet-podden - Den här podden är för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Podden drivs av föreningen Vård- och omsorgscollege.

Vård- och omsorgscollege - Här finns material för att arbeta med språkutvecklande arbetsplaser, information om språkombudsrollen med mera. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur Uppsala kommun arbetar språkutvecklande, eller om hur vi kan stötta dig i din verksamhetsutveckling? Kontakta någon av processledarna på enheten för kompetensutveckling; e-post: vof.kompetensutveckling@uppsala.se.

Uppdaterad: