Handledarguide

Handledarguide

Innehållsförteckning
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Lärande i arbete LIA

Inför APL/LIA

Under APL/LIA

Handleda någon med behov av extra stöd

Avslutning på APL

Arbetsmiljöansvar

Vård- och omsorgscollege - kvalitet genom samverkan

Handledarutbidning

Bilaga A Förslag till välomstbrev (wordfil för utskrit)

Bilaga B CHecklista för APL/LIA

Arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Apl genomförs i gymnasieskolan och i vuxenutbildningen. Eleven studerar an-tingen Vård- och omsorgsprogrammet för ungdomar eller yrkespaket för vuxna.
Det arbetsplatsförlagda lärandet ska leda till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Det är av stor vikt att elev och handledare gemensamt re-flekterar över yrkeskulturen och hur den påverkar yrkesidentiteten.

LIA – Lärande i arbete

Utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde, och det är därför viktigt att utbildningen har nära kontakt med arbetslivet. Lärande i arbetet (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en ar-betsplats, men precis som med andra kurser ska utbildningsanordnaren utar-beta en kursplan för LIA. Av planen ska det framgå vilka mål man som stu-derande förväntas uppnå och hur ut-bildningsanordnaren betygsätter kun-skaper, färdigheter och kompetenser.

Varför ska vi erbjuda apl/LIA-plats?

Apl/LIA är en central del av utbildningen eftersom det är under handledning som eleverna får omsätta teoretiska kun-skaper, samt öva praktiska moment i en verklig miljö med patienter och anhöriga. Elever och handledare lär av varandra vil-ket leder till höjd kompetens hos yrkes-verksamma.
Att ta emot elever är en del av kärnupp-draget för alla arbetsgivare – genom att ta emot elever har arbetsgivaren möjlig-het att förbereda och forma blivande medarbetare!
Denna guide är ett verktyg för dig som ska ta emot en elev från gym-nasieskola, vuxenutbildning eller yrkeshögskola. På följande sidor hittar du information och tips! I slutet finns lagar och regler som styr apl/LIA.

Inför apl/LIA

Grattis till din roll som handledare!
Du har fått ett inspirerande uppdrag som är lärorikt, givande och roligt. Att vara handledare är en ansvarsfull roll som un-derlättas med hjälp av bra förberedelser. Du är som handledare en viktig och mycket uppskattad medarbetare under våra studerandes APL.

Att handleda

För att på bästa sätt kunna fullgöra din uppgift som handledare ska du ha gått en handledarutbildning. I din roll ingår att dela med dig av din yrkeskunskap och er-farenheter samtidigt som du är en före-bild för din elev. Genom tydlig kommuni-kation leder, uppmuntrar och utmanar du eleven för att hjälpa hen att känna sig trygg och kunna utvecklas i sin yrkesroll. Om du inte har handledarutbildning är det mycket viktigt att skaffa det – se bi-laga sist i dokumentet; och prata med din chef!

Att förbereda

Du behöver förbereda apl/LIA-perioden för att den ska bli så bra som möjligt för alla. Du är den som tar emot, informerar och introducerar eleven.
I din roll som handledare är det ditt an-svar att ordna med praktiska saker som namnskylt, schema, passerkort och even-tuella arbetskläder. Skicka gärna ett väl-komstmail innan apl/LIA-perioden, ex-empel finns i bilagor.
Informera eleven innan apl/LIA-perioden om att det är du som är kontaktperson när hen har några frågor, och vid sjukan-mälan eller annan frånvaro. Det är också viktigt att du innan apl/LIA sätter dig in i vilka kunskaper eleven ska tillägna sig och vilka mål som ska uppnås under
apl/LIA. Skolan ska förse alla handledare med information. Du ska också ha kor-rekt information om ansvarig lärare; och ha möjlighet att söka stöd hos läraren om behov uppstår.

Utse ersättare/vice handledare

Om eleven gör arbetspass då du är från-varande ska det finnas en ersättare som kan ta ansvar för eleven. Det är ditt an-svar att förbereda ersättare och att göra en apl/LIA-planering tillsammans med dem. Ge ut ett schema till ersättarna in-nan apl/LIA, så att de kan göra de förbe-redelser som krävs. Det kan vara bra om det finns fler än en ersättare på avdel-ningen, till exempel om en ersättare skulle bli sjuk.

Planera och gör schema

Planera apl/LIA tillsammans med ev. er-sättare. Den studerande ska delta i alla förekommande arbetsuppgifter på ar-betsplatsen. Handledaren bedömer om något inte är lämpligt. Skapa ett schema som går att anpassa till ev. skolförlagd undervisning.
Informera dina kollegor
Det är viktigt att du informerar övriga medarbetare om att det kommer en elev och när hen börjar, vad som förväntas av dig som handledare, medarbetarna och eleven själv.
Viktigt!
Viktigt!

 • Kursmål och bedömningskriterier
 • Kontaktpersoner/reserver
 • Schema
 • Namnskylt och arbetskläder samt ev. skåp
 • Information till kollegor
 • Välkomstbrev

Under apl/LIA

Låt eleven få ett lika bra mottagande som en ny medarbetare. Var väl förbe-redd och presentera hen för övriga med-arbetare så att hen känner sig välkommen.

Introducera

Första dagen tar du emot eleven och be-rättar om er verksamhet. Berätta tydligt vilka förväntningar ni har – det skapar trygghet och minskar risken för missför-stånd. Fråga eleven vilka förväntningar hen har på sin apl/LIA. Du kan behöva an-passa informationen med hänsyn till ele-vens ålder. Ha förståelse för att det kan vara elevens första möte med arbetsli-vet.
Försök att göra introduktionen så tydlig som möjligt. Om det finns skriftlig in-formation, till exempel rutiner och in-struktioner kan eleven få sådant att ta med sig hem. Gå igenom den praktiska informationen som rör apl/LIA-perioden och var lyhörd för frågor. Många kan vara nervösa och kanske glömmer att ställa frågor.

Visa och förklara

Berätta om säkerheten och rutiner för till exempel basal och personlig hygien, sek-retess, brandlarm och mobiltelefoner. Berätta också hur det fungerar med ras-ter, lunch och om ni ska äta tillsammans. Kom överens om var eleven ska vara vid början och slutet av varje arbetsdag för att undvika att eleven känner sig vilsen i sin nya miljö.

Kontrollera att ni båda har varandras kontaktuppgifter och är överens om hur ni hanterar sjukanmälan och liknande frågor. Avsätt tid för trepartssamtal med läraren, för avstämning av elevens framsteg. Avsätt också tid för reflektion till-sammans med eleven. Visa eleven runt i lokalerna och presentera hen för medar-betarna. Var noggrann med att visa vik-tiga utrymmen som omklädningsrum, to-aletter, fikarum, nödutgångar och utrymningsplan med mera.

Gå igenom arbetsuppgifter

Låt genomgången av arbetsuppgifterna få ta tid. Alla lär sig på olika sätt och olika fort. En del människor kan behöva extra tydliga instruktioner eller extra upp-muntran. Visa först själv och låt sedan eleven prova när du står bredvid. Försök att förklara arbetsuppgiftens syfte - var-för ni gör den på just det här sättet. Ge positiv återkoppling när det går bra och stöd till utveckling om det blir fel. Så småningom kommer du att se att eleven blir mer och mer självständig.

Viktigt!

 • Förbered praktisk information
 • Kom överens om rutiner för t.ex. frånvaro
 • Presentera hen för medarbetarna
  - Visa lokalerna – även allmänna utrymmen
  - Avsätt tid för trepartssamtal och slutbedömning. Ansvarig lärare deltar i trepartssamtalet.

Handleda någon med behov av extra stöd

Om du handleder en person som har be-hov av extra stöd är det särskilt viktigt för personen att känna tillhörighet. Tillhörig-het skapar du som handledare genom att avsätta gott om tid till introduktionen och den första tiden av apl/LIA.

Ta dig tid att förklara

För att eleven ska förstå sin roll behöver du förklara hur alla arbetsuppgifter hänger ihop och varför varje medarbeta-res insats behövs. Det gör att personen känner sig motiverad att gå till apl/LIA-platsen och att göra sitt bästa.

Inkludera

En arbetsplats värderingar, attityder och normer kan påverka hur bra eller dåligt man i verksamheten lyckas med att inklu-dera en elev på arbetsplatsen.
Inkludering handlar inte bara om social inkludering, utan även om att bli inklude-rad i arbetsuppgifterna. Ge tydliga in-struktioner, det är viktigt att du som handledare är säker på att eleven verkli-gen förstår hur och varför hen ska utföra arbetsuppgifterna.

Ge stöd och anpassa

Beroende på vem du ska handleda kan stödet behöva anpassas på olika sätt. Dina medarbetare behöver också få in-formation om vilken typ av stöd eleven behöver och hur de kan underlätta ele-vens lärande och känsla av delaktighet. Glöm inte fråga eleven om hen själv vill berätta och förklara för sina kollegor.

Avslutning

En trevlig avslutning är lika viktig som en trevlig början.

Slutbedömning

Avsätt tid för att göra slutbedömning under sista veckan. Utgå från skolans be-dömningsformulären. Prata om vad som har varit bra, mindre bra och vad hen be-höver utveckla. Vad har eleven lärt sig och hur ser hen på yrket efter apl/LIA? Återkoppla elevens insatser under apl/LIA, det är värdefullt för hens själv-kännedom och fortsatta utveckling.
Bedömningsformulären ska antingen scannas in och skickas med e-post till ansvarig lärare; eller skickas per post. Undvik att skicka bedömningsformulären med eleven.

Utvärdering

Vissa skolor har utvärderingar du som handledare fyller i. Frågorna kan handla om t.ex. hur kontakten med skolan fun-gerat; hur förberedd du uppfattar att ele-ven varit inför apl. Det är viktigt att du fyller i utvärderingarna, då de är ett vik-tigt instrument för att utveckla kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Arbetsmiljöansvar

Minderåriga i arbetslivet Den som inte fyllt 18 år är minderårig. För både minderåriga och vuxna gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. När en elev är under 18 år gäller även särskilda regler i Arbets-miljöverkets föreskrifter om minderåriga (AFS 2012:3). Vissa regler gäller olika be-roende på hur gammal du är. Elever som är under 16 år ska ha vårdnadshavarnas godkännande till apl/LIA.
Säkerheten först
Du som är handledare bör tänka på att fysiskt ansträngande arbetsuppgifter, till exempel tunga lyft, påverkar en växande människa i högre grad än en vuxen. En ung person har oftast inte den erfaren-het som krävs för att avgöra vad som är påfrestande för kroppen. De är också mer riskbenägna än vuxna. Det är viktigt att försäkra sig om att den minderåriga har förstått och tillgodogjort sig den in-formation som krävs för att utföra arbe-tet utan risk för hälsa och säkerhet.
Skolans ansvar Skolan har ansvar för att: • ta del av apl/LIA-platsens riskbedöm-ning om vad det finns för risker. • i kontakt med den ansvariga på ar-betsplatsen diskutera elevens säker-het och ta fram åtgärder och ruti-ner tillsammans. • utifrån riskbedömningen bedöma om den enskilde eleven är lämplig att placera på den erbjudan apl/LIA-platsen. Ta hänsyn till elevens fysiska och psykiska mognad, ålder och för-utsättningar.
Apl/LIA-platsens ansvar Apl/LIA-givaren har ansvar för att: • göra en riskbedömning för eleven • ta fram rutiner och åtgärder för apl/LIA-tiden som ser till att eleven inte hamnar i farliga arbetsmiljöer där hen riskerar att bli sjuk eller ska-das • säkerställa att eleven har lämpliga arbetsuppgifter • utse en handledare • ge eleven introduktion • gå igenom farliga moment, redskap eller verktyg i arbetet • den skyddsutrustning som behövs tillhandahålls. Det är vanligtvis apl/LIA-platsen som bekostar den. • meddela skyddsombudet på arbets-platsen att minderårig praktiserar. • ha rutiner för att meddela skolan om något inträffar.
Lagar och regler - för dig som vill veta mer om apl och arbetsmiljö
• Arbetsmiljölagen (1977:1160)
• Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:03)
• Skollagen (2010:800) kap 16 och 20
• Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning
7
Vård- och omsorgscollege - kvalitet genom samverkan
Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som till-sammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. De huvudfrågor vi arbetar med är hand-ledarutbildning, språkombudsutbildning, yrkesambassadörer, yrkestävlingar med mera.
Handledarguiden har tagits fram i sam-verkan mellan Enköpings kommun, Upp-sala kommun, Enheten för kliniska place-ringar i Region Uppsala och Vård- och omsorgscollege Uppsala län.
Handledarguiden beslutades av regional styrgrupp 211126.
Kontaktuppgifter:
Uppsala kommun
Mara Edling Rivera
vof.praktiksamordning@uppsala.se018-727 00 00
Region Uppsala, EKP
Mari Benktson
ekp@regionuppsala.se 018-611 00 00
Enköpings kommun
Ulla Holmström
ulla.holmstrom@enkoping.se
0171–62 50 00
Tierps kommun
Helen Pellonpää
helen.pellonpaa@tierp.se
0293-21 80 00
Östhammars kommun
Gabriella Svanberg
gabriella.svanberg@osthammar.se
0173-860 00
Regional processledare
Maria Larsson Vestin
maria.larsson.vestin@regionuppsala.se 018 – 617 32 74
8
Bilaga: Handledarutbildning i Uppsala län Steg 1 Ger deltagarna möjlighet att arbeta som handledare för elever på reguljär utbildning (apl), andra praktikanter samt introducera nyanställda Tidsåtgång: 2–3 dagar. Obligatorisk närvaro. Förkunskaper: Skolverkets webbutbildningar för handledare. Godkänd utbildning till un-dersköterska. Länk till Skolverkets utbildning: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-ut-bildningar/skolverkets-webbaserade-apl-handledarutbildning Genomförd utbildning ger intyg. Innehåll o Om Vård- och omsorgscollege o Rollen som handledare och pedagog o Kommunikation, reflektion och konflikthantering o Handledning, handledningsprocess och kunskapsutveckling o Gymnasieutbildningar och yrkesintroduktionsanställningar o Bedömning och utvärdering Steg 2 Ger deltagarna möjlighet att arbeta som valideringshandledare, lärlingshandledare och LIA-handledare för Yrkeshögskolestuderande (YH) Tidsåtgång: 2–3 dagar. Obligatorisk närvaro. Förkunskaper: Skolverkets webbutbildningar för handledare samt slutförd steg 1-utbild-ning. Genomförd utbildning ger intyg. Innehåll o Kvalitetsarbete o Lärling- Barn och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet o Valideringshandledare o Yrkeshögskoleutbildningar o Handledning, handledningsprocess och kunskapsutveckling Bedömning och utvärdering Inbjudan Utbildningsanordnarna sänder ut inbjudan inför varje specifik utbildningsomgång
9
Utbildningsanordnare som arrangerar handledarutbildning
Heby/Knivsta/Uppsala
Lundellska skolan (november)
Utbildnings- och jobbcenter Boländerna (februari/mars)
MoA Lärcentrum (maj)
Sjögrenska gymnasiet, Cultus gymnasieskola och Yrkesgymnasiet samverkar
Håbo/Enköping
Westerlundska gymnasiet (februari/mars)
Tierp
Högbergsskolan gymnasium och vuxenutbildning (avrop)
Östhammar
Bruksgymnasiet i Gimo (oktober/november)
Om du har frågor eller funderingar kontakta gärna ansvarig samordnare eller process-ledare!
10
Bilaga: Förslag till välkomstbrev
Innan eleven kommer till arbetsplatsen kan handledaren skicka ett välkomstmail till ele-ven. Förslag på text hittar du i rutan nedan:
Hej och välkommen till (arbetsplatsens namn)
Jag heter (ditt namn) och kommer att vara din handledare under din apl (arbets-platsförlagt lärande).
Vi träffas den (datum) på (plats för första mötet) klockan (ange tid)
Jag bifogar ditt schema för apl - perioden.
Första dagen kommer du att få mer information om din apl.
Ta med dig ett par bekväma arbetsskor. Arbetskläder kommer du att få låna.
Det finns möjlighet att värma matlåda.
Vid eventuell frånvaro meddela mig och din ansvariga lärare så snart som möjligt.
Hör gärna av dig om det är något du undrar över.
Hälsningar
(ditt namn)
Handledare
(Tel och/eller e-postadress)
Bilaga: Checklista för apl/LIA
Checklistan ska skickas underskriven till skolan efter avslutad apl/LIA.
Elev:
Kontaktuppgifter:
Handledare:
Veckor:
År/termin:
Innan eleven börjar
Moment
Datum
Kommentar
Sig-natur
Introduktionsplan
Ersättare/vice handle-dare
Skicka välkomstbrev/e-post med schema
Praktiska för-beredel-ser (passerkort, arbets-kläder etc)
Informera kollegor
Övrigt
När eleven börjar Moment Datum Kommentar Sig-natur Ta emot och väl-komna Gå igenom plane-ring, samt vilka mo-ment och mål som ska gås igenom un-der apl/LIA Presentation av kol-legor, rundvandring Rutiner (arbetstider, raster, lås & larm, intranät, klädsel kon-taktuppgifter, sjukan-mälan, m.m.) Arbetskultur, regler och förhållningssätt (passa tider, mobil-telefon, personlig hy-gien osv) Tystnadsplikt/ sekretess Förväntningar; praktikantens och handledarens
Information om or-ganisation, upp-drag/verksamhet och arbetsuppgifter.
Säkerhet - Risker i arbetet, olycks- och tillbudsregler
Brand - vilka rutiner gäller; återsamlings-plats
Avsätt tid för halv-tids- och slutbedöm-ning
Basala hygienrutiner
Vid avslutning av apl Moment Datum Kommentar Signa-tur Slutbedömning Skicka bedömning till skolan per post eller inskannat via e-post Eventuell utvärde-ring av apl

 

 

 

 

Beslutad av regional styrgrupp 211126. Version 1.1..

Faktagranskare
Mara Edling Rivera

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: