Rutin för APL-samordning

RUTIN FÖR SAMORDNING AV APL

Relevanta begrepp

APL – arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasiet och vuxenutbildningen som äger rum på certifierade arbetsplatser. Regleras inom gymnasieprogrammens styrdokument, samt arbetsmiljölagstiftning. Ska för ungdomar omfatta minst 15 veckor/3 år; för vuxna minst 15% av utbildningstiden (cirka 12 veckor/3 terminer); för lärlingsutbildning inom både ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen omfattas minst 50% av utbildningstiden av apl.

LIA – Lärande I Arbete – arbetsplatsförlagt lärande inom Yrkeshögskolan (YH); exempelvis specialistundersköterska eller stödpedagog.
Fältstudier – kortare besök på olika arbetsplatser; ofta i syfte att studera/uppleva specifika moment. Kan ske enskilt, i mindre eller större grupper. Ingen bedömning genomförs.

Praktik – arbetsplatsförlagt lärande som inte genomförs inom ramen för vård- och omsorgsprogrammet/tillhörande yrkespaket. Kan vara t.ex. PRAO, arbetsprövning eller annat.

Handledare – personal med formell behörighet (undersköterskeutbildning) som genomgått handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege. Handledarens roll är att handleda eleven i att successivt bygga upp yrkeskunskaper och en yrkesidentitet.

Placeringsverktyg – KliPP; gemensamt dokument på intranät eller annan lösning.

Bedömning – Handledaren bedömer elevens progression utifrån uppsatta kunskapsmål. Handledaren sätter inte betyg.

Trepartssamtal – personligt möte med ansvarig lärare, handledare och elev. Genomförs för att diskutera elevens progression och målsättning med apl. Ska äga rum vid mitten av apl. Trepartssamtalet bokas och samordnas av ansvarig lärare.

Samverkan
Arbetsgivarna kallar vid behov till planeringsmöten och uppföljningsmöten med utbildningsanordnarnas apl-ansvariga. Samverkan sker även inom Vård- och omsorgscolleges lokala och regionala styrgrupper.

Apl/LIA-avtal
Apl/LIA-avtal tecknas mellan respektive arbetsgivare och utbildningsanordnare. Arbete med översyn av apl/LIA-avtal pågår under 2021/2022. Denna punkt revideras när arbetet med avtalet är slutfört.

Beställning av apl/LIA-platser
Beställning av apl/LIA-platser utförs i placeringsverktyg eller genom skriftlig beställning där så är överenskommet. Beställningen ska omfatta önskade veckor antal apl-platser samt verksamhetsområde. Justering av önskad apl/LIA genomförs i samverkan mellan samordnare och berörda utbildare.

Placeringar
Klipp och andra placeringsverktyg som används inom respektive organisation ska användas för fördelning av platser. Samordnare ansvarar för att lägga in aktuella platser (göra reservation); utbildningsanordnare ansvarar för att placera elever på reserverade platser.

Återlämning av apl/LIA-plats
Om utbildningsanordnare eller arbetsgivare måste återlämna plats för apl/LIA ska detta göras snarast möjligt; absolut senast 2 veckor innan apl/LIA påbörjas; för att möjliggöra för andra utbildare att nyttja återlämnade platser. Om akuta hinder för apl uppstår hanteras detta i dialog mellan samordnare och berörda utbildare.

Skolans ansvar
Utbildningsanordnaren ska:

 • Säkerställa att eleven är förberedd för arbetsplatsförlagd utbildning. Förberedelserna ska omfatta:
  - basala hygienrutiner (handtvätt och -desinfektion, arbetskläder, smycken-naglar-hår)
  - bemötande av vårdtagare och anhöriga
  - sekretess/tystnadsplikt
  - ergonomi/förflyttningsteknik
  - mobiltelefonkultur
  - vikten av att passa tider
  - egen hygien
 • Informera eleven om att apl och LIA innebär schemalagd och obekväm arbetstid samt att elever ska följa handledarens schema för att kunna få en kvalitetssäkrad bedömning.
 • Säkerställa att eleven är informerad om arbetsgivarens krav på t.ex. vaccinationer, ev. hälsodeklarationer etc.
 • Informera eleven om att ev. sjukanmälan ska göras till både apl/LIA-plats och skola
 • Informera eleven om att hen ansvarar för att kontakta apl-platsen. I första hand via e-post, i andra hand via telefon.
 • Skicka kursmål, närvarorapport och bedömningsunderlag till apl/LIA-platsen inför apl/LIA
 • Säkerställa att eleven får kontaktuppgifter till apl-/LIA-plats och handledare/kontaktperson; samt att eleven tar kontakt med apl/LIA-platsen senast två veckor innan apl/LIA börjar.
 • Säkerställa att ansvarig lärare är tillgänglig för handledare om behov av kontakt uppstår. Kontakt ska kunna etableras senast nästföljande vardag.Boka trepartssamtal med handledare och elev
 • Säkerställa att eleven genomför utvärdering efter avslutad apl/LIA.

Apl/LIA-platsens ansvar
Arbetsgivaren/handledaren ska:

 • Förbereda kollegor och mottagande av eleven
 • Ta emot och introducera eleven:
  - informera om verksamhetens innehåll och ev. verksamhetsspecifika förhållningssätt
  - gå igenom checklista för arbetsmiljö gällande minderåriga elever. (Lokala checklistor)
  - gå igenom brand- och säkerhetsrutiner, utrymningsplan och visa återsamlingsplats
  - basala hygienrutiner och personlig hygien
  - visa lokaler (omklädningsrum, personalrum etc)
  - informera om regler kring sekretess
  - mobiltelefonkultur
  - presentera för kollegor och vård-/omsorgstagare
 • Avsätta tid för kortare reflektion så ofta som möjligt
 • Snarast ta kontakt med skolan om problem skulle uppstå; t.ex. frånvaro, attitydproblem eller annat.
 • Avsätta tid för trepartssamtal vid halvtidsbedömning; närvara vid lärares besök på arbetsplatsen
 • Stämma av elevens progression med eleven regelbundet
 • Göra utvärdering efter avslutad apl/LIA

Flödesschema och ansvarsfördelning

Uppgift Deadline Ansvar Kommentar
Beställning av apl/LIA-platser i placeringsverktyg för kommande termin 15 mars/15 sep (lokala avvikelser kan förekomma) Utbildare


Beställning ska innehålla önskade veckor, antal apl-platser samt verksamhetsområde
Inventering av apl/LIA-platser   Samordnare Justeringar av apl-/LIA-period sker i samverkan mellan samordnare och utbildare.
Överlämna kommande termins apl/LIA-platser till skolorna

1 juni/1 dec Samordnare Reservationerna ska vara inlagda i KliPP eller annat placeringsverktyg
Kursmål, checklista, närvarorapport och bedömningsblankett Senast 2 veckor innan apl-start Utbildare Ansvarar för att dokumenten finns tillgängliga för handledarna.
Arbetsgivarens blankett för tystnadsplikt Inför elevernas apl-period Utbildare Ansvarar för att alla elever skriver under arbetsgivarens tystnadspliktsblankett i god tid innan påbörjad apl.
Publicering av behöriga elever i placeringsverktyg Senast 2 veckor innan apl-start Utbildare När eleven publicerats i placeringsverktyget kan handledaren där se elevens namn och kontaktuppgifter.
(Lokala avvikelser kan förekomma)
Återlämning av platser Senast 2 veckor innan apl-start Utbildare Verksamheten ska för sin planering få veta tidigt att ingen elev kommer till dem; platsen ska kunna erbjudas en annan skola i behov av fler platser.

Kontaktuppgifter till regionala VO-College

Uppsala kommun 
Mara Edling Rivera 
vof.praktiksamordning@uppsala.se
018-727 00 00 

Region Uppsala, EKP
Mari Benktson
ekp@regionuppsala.se
018-611 00 00

Enköpings kommun 
Ulla Holmström 
ulla.holmstrom@enkoping.se 
0171–62 50 00 
Tierps kommun
Helen Pellonpää
helen.pellonpaa@tierp.se
0293-21 80 00
Östhammars kommun
Gabriella Svanberg
gabriella.svanberg@osthammar.se
0173-860 00
 
   
   
Faktagranskare
Mara Edling Rivera

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: