Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och Lärande i arbetet (LIA)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och Lärande i arbetet (LIA) genomförs inom kommunens verksamheter för vård och omsorg. Eleven får handledning för att inhämta kunskap, träna kliniska färdigheter, tillägna sig värderingsförmåga och förhållningssätt utifrån respektive utbildnings mål. APL-samordnare ansvarar för att tillhandahålla APL-platser inom kommunens verksamheter enligt avtal med respektive utbildningsanordnare. För utbildarnas del är ett nära samarbete med kommunen viktigt, bland annat för att säkerställa att utbildningarna har god kvalitet, yrkesrelevans, samt att de når examensmålen.

Denna sida innehåller följande information:

Arbetsplatsförlagt lärande (apl)

APL genomförs i gymnasieskolan och i vuxenutbildningen. Eleven studerar antingen på vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller yrkespaket för vuxna. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska leda till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Det är av stor vikt att elev och handledare gemensamt reflekterar över yrkeskulturen och hur den påverkar yrkesidentiteten.

Lärande i arbete (LIA)

Utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde, och det är därför viktigt att utbildningen har nära kontakt med arbetslivet.

LIA innebär att en del av utbildningen är förlagd till en ar-betsplats, men precis som med andra kurser ska utbildningsanordnaren utarbeta en kursplan för LIA. Av planen ska det framgå vilka mål man som studerande förväntas uppnå och hur utbildningsanordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser.

LIA tillämpas till exempel inom utbildningar till specialistundersköterska med olika inriktningar, behandlingspedagog, stödpedagog med mera.

Varför ska vi erbjuda APL-/LIA-plats?

APL/LIA är en central del av utbildningen eftersom det är under handledning som eleverna får omsätta teoretiska kunskaper, samt öva praktiska moment i en verklig miljö med patienter och anhöriga. Elever och handledare lär av varandra vil-ket leder till höjd kompetens hos yrkesverksamma.

Att ta emot elever är en del av kärnuppdraget för alla arbetsgivare, genom att ta emot elever har arbetsgivaren möjlighet att förbereda och forma blivande medarbetare!

 

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: