Tandvårdsstöd och munhälsa

Om en person har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i sitt dagliga liv kan personen ibland få särskild hjälp med tandvård.

Munhälsan kan påverkas av stigande ålder och sjukdomar

En god munhälsa har stor betydelse för människans livskvalitet, självkänsla och det sociala livet. Med stigande ålder ökar risken för ohälsa i munnen, särskilt om munhygien inte upprätthålls. Munhälsan kan påverkas av allmänsjukdomar och sjukdomar i munnen kan påverka den allmänna hälsan. Förekomsten av ohälsa i munnen kan orsaka smärta, infektioner och nutritionsproblem.

Se vårdhandbokens film om vikten att bevara och behålla en god munhälsa.

Film om munhälsa på vardhandboken.se

Rätten till tandvårdstöd

Intyg om nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet (N-kort) är en del av det stöd som vissa personer kan vara berättigad. Personer som är berättigade tandvårdsstöd får tandvård enligt samma avgiftsregler som vid öppen hälso- och sjukvård. Reglerna för frikort är samma.

Tandvårdsstödet är till för

  • personer med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser, oavsett om man bor i ordinärt eller på särskilt boende och oavsett vem som utför omvårdnaden. Behovet ska vara så pass stort att personen behöver tillsyn minst tre gånger dagligen och på natten.
  • personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och har en beviljad insats. Insatsen behöver inte vara pågående.
  • personer med psykos eller annan psykisk sjukdom som varat längre än ett år och medfört en omfattande funktionsnedsättning vilket gör att personen av egen kraft inte förmår uppsöka tandvården eller inser sitt behov av tandvård.

Tandvårdsstödet i Region Uppsala på 1177.se

Tandvårdsstödet består av två delar

  • Erbjudande om avgiftsfri munhälsobedömning i hemmet en gång per år.
  • Nödvändig tandvård.

Särskilt utsedda personer i kommunen och regionen bedömer om en person omfattas av kriterierna för tandvårdsstödet och skickar underlag till Region Uppsala. Den som har rätt till tandvårdsstöd får ett intyg från Region Uppsala skickat till sin hemadress. Intyget är en värdehandling och berättigar till nödvändig tandvård för hälso- och sjukvårdsavgift. Nödvändig tandvård innebär den tandvård som krävs för att påtagligt förbättra förmågan att äta eller tala.

Munhälsobedömningen som erbjuds är en enkel undersökning av munnen som genomförs i det egna hemmet av en tandhygienist. Den som har rätt till tandvårdsstödet väljer själv tandklinik. Hen kan också få hjälp av personen som utför munhälsobedömningen att hitta en lämplig tandvårdmottagning.

Utbildningar

Munvårdsombud

Munvårdsombudsutbildningen riktar sig till dig som blivit utsedd i din verksamhet att ta ett större ansvar för era brukares munhälsa.

Boka utbildning genom att kontakta Gülperi Saritas via e-post till gulperi.saritas@uppsala.se.

Utfärdare av tandvårdsstödsintyg

För dig som blivit utsedd av er verksamhet att utfärda tandvårdsstödsintyg (N-kort) finns specifika kurstillfällen som du bokar via Region Uppsala.

Utbildningstillfällen

Våren 2024

  • Måndag 26 februari 13.00 - 15.30
  • Måndag 20 maj 13.00 - 15.30

Hösten 2024

  • Måndag 23 september 13.00 - 15.30
  • Måndag 25 november 13.00 - 15.30

Vid frågor kring utbildning av utfärdare, ta kontakt via e-post intyg.tandvard@regionuppsala.se eller telefon 018-611 62 01  eller 018-617 03 95.

Folktandvårdens uppsökande verksamhet erbjuder årlig munvårdsutbildning för omvårdnadspersonal med syfte att underlätta identifiering av brukare med behov av tandvårdsstöd.

Boka utbildning via Folktandvårdens uppsökande verksamhet, telefon 018-611 77 00. (Minst fem deltagare per tillfälle.)

Mer information

Tandvårdsstöd i Uppsala län, VIS-dokument, regionuppsala.se

Regelverk för Region Uppsalas tandvårdsstöd, regionuppsala.se

Kontakt

För mer information om utveckling av rutiner och arbetssätt för god munhälsa eller utfärdande av tandvårdsintyg kontakta Gülperi Saritas, Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen.

E-post: intygnodvandigtandvard@uppsala.se
Telefon: 018-727 59 99, telefontid helgfri måndag-fredag 09.00-11.30.

Faktagranskare

Gülperi Saritas
Uppdaterad: