Forsknings- och kunskapscentra

Forsknings- och kunskapscentra inom vård- och omsorgsområdet 

Nedan hittar du information om och länkar till följande forsknings- och kunskapscentra:

 

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB)

Forskning som handlar om etiska, juridiska och sociala aspekter av medicin och biologi (bioetik) och tillämpningen av etiska principer och värden på olika vetenskapliga frågeställningar (forskningsetik). Bedriver forskning som sträcker sig från etiska frågor som handlar om biobanker och registerforskning, etisk granskning, informerat samtycke, medicinsk vård och behandling, förklaringar av det mänskliga medvetandet till frågor om livskvalitet och vård i livets slutskede.

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) 

 

Centrum för forskning om funktionshinder (CFF)

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. CFF ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Centrum för forskning om funktionshinder, (Uppsala universitet)

 

FoU socialtjänst i Uppsala län

På dessa sidor finns kunskapsstöd, kurser och evenemang för dig som arbetar inom socialtjänsten i kommunerna eller angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län.

FoU Socialtjänst i Uppsala län (regionuppsala.se) 

 

Gröna korset

Gröna korset är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården. Det används för att identifiera risker och vårdskador i realtid. Det skapar ett underlag för riktat systematiskt förbättringsarbete som ökar patientsäkerheten och stärker patientsäkerhetskulturen.

Gröna korset - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

Hälsa och sjukvård - SKR

SKR arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet.

Hälsa, sjukvård | SKR 

 

Hälsolitteracitet

Hemsidan syftar till att sprida kunskap om hälsolitteracitet, dvs. förmågan att förvärva, förstå, värdera och använda information för att bibehålla och främja hälsa.

Hälsolitteracitet (halsolitteracitet.se) 

 

Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård

Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvårds uppgift är att stödja förändrings- och utvecklings­arbete inom den kommunala hälso- och sjukvår­den i länet genom att vara en länk mellan forsk­ning, utbildning och den kliniska verksamheten.

Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård (KKHS)

 

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för dig och din verksamhet. Kunskapsguiden samlar publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer, checklistor och andra kunskapsstödjande produkter för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Innehållet på Kunskapsguiden bygger på bästa tillgängliga kunskap som kommer från Socialstyrelsen och andra myndigheter och aktörer. Innehållet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Start - Kunskapsguiden

 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Nationellt centrum för kvinnofrid, (Uppsala universitet)

 

Nationell kunskapsstyrning, socialtjänst

SKR och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli jämlik, jämställd och kunskapsbaserad.

Nationell kunskapsstyrning, socialtjänst | SKR 

 

Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar vi fram målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna.

Nationella riktlinjer - Socialstyrelsen

 

Nordic Welfare Centre

Nordic Welfare Centre är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor. Genom att sammanställa och sprida kunskap om välfärdsfrågor erbjuder de stärkta verktyg för beslutsfattande, samt verktyg för att förbättra hälsa och välbefinnande för medborgarna.

Nordic Welfare Centre

 

Samverkan mot antibiotikaresistens
Patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens.

Strama | Samverkan mot antibiotikaresistens 

 

SBU - tema socialtjänst

SBU utvärderar verksamheter som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utvärderingarna tillämpar ett samhälleligt, ekonomiskt och etiskt perspektiv samt där så är lämpligt ett medicinskt perspektiv.

Tema: Socialtjänst (sbu.se) 

 

Svenskt Demenscentrum (SDC)

Svenskt Demenscentrum är en stiftelse med uppdrag från Socialstyrelsen och regeringen (som även i huvudsak står för SDC:s finansiering). 

SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

SDC arbetar för att:

  • samla in, strukturera och sprida kunskap
  • sammanställa utvärderingar och forskningsresultat
  • ge kunskapsutvecklingen en mer tillämpad och praktisk inriktning
  • underlätta implementering av nya kunskaper i vård och omsorg

På hemsidan finns fakta om demens, forskningsresultat, webutbildningar mm.

Demenscentrum

 

Uppdrag psykisk hälsa

Uppdrag psykisk hälsa-finns bland annat mötescirklar att skriva ut som stöd inför en Samordnad individuell planering (SIP).

För effektiva insatser inom området psykisk hälsa | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)

 

Äldrecentrum

Äldrecentrum är en stiftelse med syftet att förbättra de äldres levnadsbetingelser. Stiftelsen tillvaratar och omsätter erfarenheter och forskningsresultat praktiskt inom områden av särskild betydelse för de äldres situation i samhället. De initierar och genomför forskning och utveckling om de äldres förhållanden, i egen verksamhet eller i samarbete med och på uppdrag av andra kommuner eller organisationer.

Äldrecentrum driver:

  • Forskning
  • Utvecklings- och förändringsarbete

På hemsidan finns rapporter och artiklar om studier och utvecklingsprojekt, även en del filmmaterial och boktips. Det är gratis att prenumerera på ett nyhetsbrev som skickas ut via mail.

Äldrecentrum

 

Äldre i centrum

Äldre i centrum ges ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och samlar aktuell forskning om äldre och åldrande.

Äldre i Centrum

 

Faktagranskare

Elisabeth Anens
Uppdaterad: