Så bedöms ansökningarna till Kvalitetspriset

När ansökningstiden är slut utvärderar en beredningsgrupp ansökningarna och gör en första bedömning. Därefter överlämnas beredningsgruppens arbete till en jurygrupp som utser vinnarna. Utvärderingen av ansökningarna utgår från bedömningskriterier.

För att kvalificera sig till något av priserna behöver verksamheten visa på en stabil ekonom över tid och uppvisa goda resultat i medarbetarundersökningar (eller motsvarande). Vidare får det inte ha inkommit några allvarliga klagomål på verksamheten i närtid som inte har åtgärdats och lett till förbättringar.

Beredningsgruppen granskar om verksamheten uppfyller ovanstående krav efter inkommen ansökan.

Bedömningskriterier

Bedömningskriterierna för båda kvalitetspriserna vilar på Uppsala kommuns kvalitetspolicy med fokus på de grundläggande kvalitetsprinciperna samt riktlinjen för kvalitetspriset.

Kvalitetspriset för nyskapande

Bedömningen av ansökan utgår från hur de sökande beskriver att det nyskapande har:

  • Varit nyskapande: initiativet visar på att verksamheten både vågat tänka och testa något nytt.
  • Skapat nytta: initiativet har skapat nytta och gör skillnad för de verksamheten finns till för.
  • Varit inkluderande: initiativet har utvecklats med delaktighet i fokus där andra aktörer och de som verksamheten finns till för varit med i processen.

Kvalitetspriset för systematiskt kvalitetsarbete

Bedömningen av ansökan utgår från hur de sökande beskriver att verksamhetens systematiska kvalitetsarbete har:

  • Utvecklat verksamheten: genom att ha tagit reda på behov och önskemål från de som de finns till för samt inkluderat viktiga intressenter i utvecklingsarbetet.
  • Välfungerande arbetssätt: genom att ha arbetssätt för att arbeta systematiskt med förbättringar, utvecklingsbehov, synpunktshantering och verksamhetens resultat.
  • Goda resultat: genom att ha metoder för att mäta, följa och utvärdera verksamhetens resultat över tid samt jämföra sina resultat med liknande verksamheter.

Vi tittar även efter systematiken och den röda tråden mellan
arbete med verksamhetsutveckling, nuvarande arbetssätt, medarbetarnöjdhet och vilka resultat det går att se att dessa ger.

I Worddokumentet Ansökan Kvalitetspriset 2024 (DOCX, 647 KB) kan du kan se vilka frågor du kommer behöva svara på i ansökan.

Uppdaterad: