Bedömningskriterier för kvalitetspriset

Bedömningen av vilka som ska få kvalitetspriset utgår från hur de sökande beskriver verksamhetens resultat, arbetssätt och arbete med verksamhetsutveckling.

 Resultat

 • Beskriv resultat och framgångar för enheten.
 • Visa på hur era resultat utvecklats och jämför er med andra (om möjligt).
 • Förklara hur ni gör för att bedöma era resultat.
 • Beskriv också hur ni reflekterar kring och använder uppföljningen av era resultat.

Arbetssätt

 • Beskriv hur ni arbetar och förklara hur detta leder fram till era resultat.
 • Beskriv också olika typer av behov era brukare har, hur ni tar reda på dessa behov och hur ni utformar verksamheten utifrån dessa.
 • Berätta om vilka andra aktörer ni samarbetar med och ge exempel på hur era samarbeten skapar värde för brukarna.

Verksamhetsutveckling

 • Beskriv hur ni arbetar för att förbättra era arbetssätt och effekter/resultat.
 • Ge exempel på genomförda utvecklingsinsatser under de senaste 1-2 åren och vilka effekter insatserna fått för era resultat.
 • Beskriv hur ni kom fram till de utvecklingsåtgärder ni genomförde.
 • Beskriv även hur ni följer utvecklingen i omvärlden inom ert verksamhetsområde och hur ni utvecklar verksamheten utifrån detta.
 • Berätta om hur ni uppmuntrar medarbetare och brukare att komma med idéer som kan utveckla verksamheten, samt hur ni fångar upp och tillvaratar dessa idéer.
 • Ge exempel på idéer som tagits tillvara i verksamhetsutvecklingen.

Allmän information

Ansökan ska dessutom innehålla en kort beskrivning av verksamhetens

 • syfte och uppdrag
 • storlek (till exempel antal brukare/kunder, medarbetare)
 • tjänster som erbjuds brukarna/kunderna
 • organisering.

Så bedöms ansökningarna

Bedömningskriterierna bygger på kommunens kvalitetspolicy med fokus på de grundläggande kvalitetsprinciperna.

- möt olikheter, lär och förbättra och utveckla tillsammans samt det systematiska kvalitetsarbetet.

Bedömningen sker enligt en femgradig skala 1-5 där

 • 1 står för Ingen systematik/inte alls/Mycket låga resultat
 • 5 står för Mycket hög systematik/I mycket hög grad/Mycket goda resultat.

Högre poäng för en ansökan jämfört med en annan ansökan ger högre chans att få priset. Det som kan göra att en ansökan med en lägre poäng ändå kan få priset är om poängen fördelas ojämnt mellan olika bedömningsområden.

Bedömningen av ansökan utgår från hur de sökande beskriver verksamhetens:

 • Resultat
 • Arbetssätt
 • Arbete med verksamhetsutveckling

Vi tittar efter systematiken och den röda tråden mellan arbete med verksamhetsutveckling, nuvarande arbetssätt och vilka resultat det går att se att dessa ger.

För frågorna till ansökan se ansökningsformulär kvalitetspriset 2023.

I vilken utsträckning verksamheten har goda resultat

 • Resultatens nivå i jämförelse med mål och andra aktörer.
 • I vilken utsträckning resultaten förbättrats över tid.
 • I vilken utsträckning sättet att följa upp verksamheten är relevant och tillräckligt.
 • I vilken utsträckning resultaten är en logisk följd av valda arbetssätt och deras tillämpning.

I vilken utsträckning verksamheten har relevanta arbetssätt

 • Graden av systematik och i vilken utsträckning arbetssätt, rutiner, metoder, system och organisation är etablerade och medvetet valda.
 • Graden av tillämpning och i vilken utsträckning arbetssätten används i verksamheten.
 • I vilken utsträckning verksamheten utformas utifrån målgruppens olika behov och perspektiv

I vilken utsträckning verksamheten lär och förbättrar

 • Graden av systematik i, och i vilken utsträckning arbetet med, uppföljning och förbättring av verksamheten är medvetet utformat.
 • I vilken utsträckning verksamheten synliggör sina resultat och agerar för förbättringar.
 • I vilken utsträckning verksamheten arbetar med sitt eget lärande.
 • I vilken utsträckning verksamheten utvecklas utifrån uppföljning, nya lösningar och idéer.
 • I vilken utsträckning verksamheten arbetar med synpunkter från invånare, medarbetare och intressenter.
 • I vilken utsträckning verksamheten samarbetar med andra, både inom och utom kommunorganisationen, för att skapa en helhet för invånare och intressenter.
 • I vilken utsträckning verksamheten tar hänsyn till resultat utifrån invånare och intressenters perspektiv.

Ytterligare bedömningsgrunder

I bedömningen av nomineringarna/ansökningarna tas även hänsyn till

 • Om verksamheten bedrivs inom befintlig budgetram.
 • Resultat från medarbetarundersökning (i förekommande fall).
 • Om verksamheten har höga sjukskrivningstal.
 • Personalomsättning.
 • Om skyddsombud begärt föreläggande eller förbud enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen 66a-anmälan) eller åtgärder enligt 19 a § arbetstidslagen (19a-anmälan).
 • Resultat av brukarundersökningar (i förekommande fall).
 • Synpunktshantering och eventuella klagomål på enheten.
 • Tillsynsprotokoll från myndighet (i förekommande fall).
 • Kännedom om enheten och dess kvalitet inom relevanta delar av kommunen.
Uppdaterad: