Stimulansmedel äldreomsorg

Stimulansmedel från staten.

"Äldreomsorgslyftet"

Under 2020 och 2021 har kommunen tilldelats medel för "Äldreomsorgslyftet" som innebär att staten finansierar kostnaden för den tid en anställd inom kommunalt finansierad vård och omsorg av äldre är frånvarande på grund av studier.

Mer information om Äldreomsorgslyftet i Uppsala kommun finns att läsa här.

Äldreomsorgslyftet på statsbidrag.socialstyrelsen.se

Ersättning med anledning av covid-19

På grund av covid-19 har Sveriges regioner och kommuner möjlighet att söka ersättning för kostnader kopplade till covid-19. Verksamheterna får lämna uppgifter om kostnader till Socialstyrelsen som behandlar varje kommuns ansökan.

Uppsala kommun har skickat en gemensam ansökan till och med sista november.

Ersättning för kostnader kopplade till covid-19 på statsbidrag.socialstyrelsen.se

Motverka ofrivillig ensamhet

Statliga medel fördelas även ut för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Uppsala kommun har fått medel som även riktar sig mot "teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus".

Satsningarna 2020 innebär bland annat att alla

  • äldreboenden som vill kan få en egen rickshawcykel.
  • äldreboenden får delta med värdinnor vid bokade kulturella evenemang under hösten. Detta för att möjliggöra att så många brukare som möjligt kan vara med.
  • aktivitetsombud och kulturombud vid äldreboenden kommer att erbjudas en IT-utbildning.

Förutom dessa satsningar ska hemvården i kommunens egen regi undersöka hur vi kan hitta och aktivera ensamma äldre i ordinärt boende.

Satsningen pågår under 2020 och avslutas 31 december 2020. Vår önskan är att satsningarna ska lever vidare och ingå i ordinarie verksamhet efter årets slut.

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom på statsbidrag.socialstyrelsen.se

Utbetalning av medel för överenskommelsen mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik,
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus kammarkollegiet.se

Kontakt

Frida Högberg

E-post: frida.hogberg@uppsala.se

Uppdaterad: