Stimulansmedel äldreomsorg

Uppsala kommun tilldelas bidrag från staten. Bidragen kan vara prestationsbaserade och/ eller betalas ut i förskott. Oftast är bidragen riktade mot ett eller fler användningsområden. Kommunen återrapporterar användningen och kan också få betala tillbaka bidrag om de inte används under angiven period eller felaktigt utifrån anvisningar.

Utlysning av projektmedel inom äldreomsorgen 2023

Utförare av äldreomsorg i Uppsala kommun har under perioden 6 december 2022 till 11 januari 2023 möjlighet att inkomma med en ansökan om projektfinansiering. Vård- och omsorgsförvaltningen lyser ut 30 miljoner kronor för att utveckla kommunens äldreomsorg. Utlysningen gäller medel som ska användas under 2023. Både kommunens egen regi och privata utförare kan ansöka om projektmedel. Projektet ska vara i linje med något av de utvecklingsområden som i finns i äldrenämndens utvecklingsplan. Fokus är att, utöver det som redan bedrivs i ordinarie verksamhet, utveckla äldreomsorgen med kvalitetshöjande och/eller innovativa projekt. Projektet behöver ha en plan för att sprida erfarenheter och lärdomar. Branschråd och/eller utförarmöten kan bli aktuella forum för detta. Förvaltningen kommer att göra en bedömning av samtliga ansökningar och utifrån dessa fördela medel mellan samtliga verksamheter. Den beviljade summan kan därmed skilja sig från den som efterfrågas i ansökan.

Anvisningar

Ansökan (PDF, 224 KB) ska vara vård- och omsorgsförvaltningen tillhanda senast den 11 januari 2023. Ansökan ska skickas elektroniskt till nedanstående adress: vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se

Vid frågor kontakta: Frida Högberg, Utvecklingsledare Vård- och omsorgsförvaltningen Telefon: 018-727 86 95 E-post: frida.hogberg@uppsala.se

Statliga bidrag

"Äldreomsorgslyftet"

Sedan 2020 har kommunen tilldelats medel för "Äldreomsorgslyftet" som innebär att staten finansierar kostnaden för den tid en anställd inom kommunalt finansierad vård och omsorg av äldre är frånvarande på grund av studier.

Mer information om Äldreomsorgslyftet i Uppsala kommun.

Äldreomsorgslyftet 2022 - Socialstyrelsen

Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre och öka kvalitet i vård och omsorg för personer med demenssjukdom

Mellan 2020–2022 har statliga medel fördelats ut för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Uppsala kommun har fått medel som även riktar sig mot "teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus".

Satsningarna 2020–2022 har bland annat inneburit att alla

  • äldreboenden har erbjudits en egen rickshawcykel. I och med det har Uppsala kommun har flest cyklar i hela Sverige och ger fler möjligheten att känna vinden i håret.
  • äldreboenden fått samordnade aktiviteter genom två Aktivitetssamordnare. Bland dessa aktiviteter ingår tävlingar, aktivitetsredskap, underhållning och särskilda måltider för att ge guldkant i vardagen. Till jul har de skapat en julkalender och en säck med julklappar till julafton till varje äldreboende för att alla ska få möjlighet att öppna en julklapp.
  • äldreboenden haft möjlighet att göra förbättringar och inköp för att stimulera till mer aktivitet och trivsamhet.
  • medarbetare, oavsett utförare, har bjudits in en föreläsning om bemötande.

Vår önskan är att satsningarna ska leva vidare och ingå i ordinarie verksamhet när bidraget är slut.

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom på statsbidrag.socialstyrelsen.se

Kontakt

Frida Högberg
Uppdaterad: