Äldre med nedsatt hörsel eller dövhet

Hörselnedsättning är ett växande folkhälsoproblem och andelen med hörselnedsättning ökar i alla åldrar enligt Hörselskadades Riksförbund (HRF). Nästan 60 procent av alla över 85 år har en hörselnedsättning. Enligt HRF visar entydig forskning att äldre hörselskadade som får hjälp att kunna kommunicera med andra, vara delaktiga och klara sin vardag självständigt håller sig friska betydligt längre.

Äldre personer med hörselnedsättning som inte har en fungerande hörselsituation riskerar att bli isolerade vilket kan leda till depression och påskynda utvecklingen av demenssjukdomar eller leda till andra hälsoproblem. De flesta med hörselnedsättning eller vuxendövhet har nytta av teknik som förstärker ljud antingen via hörapparat eller trådlöst direkt till hörapparaten via en hörslinga.

Att tänka på

En tillgänglig hörmiljö är avgörande och innebär bland annat att material och möbler dämpar ljud och att inga störande bakgrundsljud förekommer. Bra belysning är också viktigt för att kunna se den som talar.

Prata inte förrän ni är ansikte mot ansikte, ha ögonkontakt, låt ljuset falla på ditt ansikte, tala tydligt och i normal samtalston.Om personen inte hör. Säg samma sak igen fast med andra ord.

God ljudmiljö och bra hörbarhet är viktigt. Finns störande ljud som fläktar, öppna fönster, trafikbuller? Finns möbeltassar, gardiner som dämpar ljud?

Hjälpmedel

Stötta den som behöver stöd i att hantera sin hörapparat, kontrollera att den fungerar, byt batterier.

Samtalsförstärkare är en smidig form av kommunikationssystem som består av en enhet. Den kan hjälpa till att klara samtal i mindre grupper när hörsel eller hörapparat inte hjälper fullt ut. Den kan också användas om personen inte kan använda sina hörapparater, inte har hörapparater eller i situationer då hörapparaterna inte räcker till. Samtalsförstärkare förskrivs inte som hjälpmedel utan kan köpas in av den egna verksamheten vid behov.

Finns hörslinga på boendet eller träffpunkten använd den. Ta reda på hur den fungerar och hur du kan hjälpa personen vid behov så hen kan höra. Teleslinga används tillsammans med mikrofon.

Skriven text kan vara ett stöd i kommunikationen. Skrivtolk kan därför underlätta vid större möten där vuxendöva eller personer med hörselnedsättning deltar. Boka skrivtolk via Tolkcentralen, Region Uppsala.

Hörselombud

Alla verksamheter inom boende och hemtjänst ska ha ett namngivet hörselombud. Hörselombudet ska kunna fungera som ett kunskapsstöd i den egna verksamheten. Hörselombudet ska kunna utföra ""egenvårdsuppgifter" (till exempel att regelbundet byta batterier och slangar i hörapparaten samt att rengöra hörapparaten) hos brukare som inte klarar detta själva och känna till vart man kan vända sig i frågor inom hörselområdet.

När det bedöms lämpligt ska hörselombudet handleda kontaktmän till brukare som behöver hjälp med dessa "egenvårdsuppgifter" för att på så sätt sprida kunskap och fördela ansvaret. Hörselombudet ska även stötta sina kollegor i vad man kan göra och vilka kontakter som bör tas när en brukare har problem med något hörselrelaterat eller börjar visa tecken på nedsatt hörsel.

För att kunna utföra sitt uppdrag erbjuds utbildning och stöd via kommunens syn- och hörselinstruktör. Se "Hörselombudets ansvarsområde inom hemtjänst och särskilt boende i Uppsala kommun"

Personer med dövhet

Se "Bemöta personer med dövhet (PDF, 59 KB)"

Kommunens syn- och hörselinstruktör

Kommunens syn- och hörselinstruktör finns som stöd för den enskilde samt personal inom äldreomsorgen. De håller i nätverk för hörselombud, utbildar hörselombud samt gör hembesök till personer i ordinärt och särskilt boende. Syn- och hörselinstruktören ger tips och råd för att underlätta vardagen. De förskriver ej hjälpmedel.

Du når dem via Kontaktcenter eller på telefonnummer 018-727 51 64 eller 018-727 23 14.

Äldrevägledare för teckenspråkiga

Äldrevägledaren kommunicerar med teckenspråk. En äldrevägledaren kan bl förmedla kontakten mellan döva personer och tjänstepersoner i kommunen. Se mer information på sidan för Äldrevägledare

Lästips

NKCDB äldreboken  (63 sidor)

En bok om äldre som har problem med både syn och hörsel. När båda sinnena är nedsatta påverkas viktiga områden i livet. Boken ger dig många tips på hur vardagen kan underlättas.

Hörselskadades Riksförbund har bra information via sin rådgivningstjänst Hörsellinjen

För till exempel information om samtalsförstärkare, råd till personal, skötselråd för hörapparater, enkel felsökning. Se Hörsellinjen

För till exempel information om hörselnedsättning och att vara delaktig i livets slutskede. Se Hörselnedsättning på äldre dar

Utbildning:

NKCD äldrekursen

En kort webbkurs i åtta delar. Du får ta del av äldres egna röster om hur det är när det är när syn och hörsel är nedsatt. Du får många bra tips

Rapport om älde med nedsatt hörsel eller dövhet (PDF, 207 KB)

Uppdaterad: