Stödteam demens

Stödteam demens erbjuder handledning och utbildning till alla interna och externa utförare inom Uppsala kommun som ger omvårdnad till personer med demenssjukdom.

Vad Stödteam demens kan hjälpa till med

Stödteam demens kan anlitas av interna och externa utförare inom hemvård, äldreboende, stödboende och personlig assistans. Inom Stödteam demens finns personal som arbetar med handledning och som är certifierade utbildare i BPSD-registret.

Stödteam demens

  • ger handledning i personärenden
  • ger generell handledning och utbildning
  • utbildar personal till BPSD-administratörer.

Genom utbildning och handledning kan omvårdnadspersonalens kunskaper, bemötande och attityder till personer med demenssjukdom påverkas positivt. Rätt bemötande och vård kan leda till minskade symtom och ett ökat välbefinnande för personen med demenssjukdom.

Stöd i personärenden

Vid personärenden erbjuder Stödteam demens en första träff tillsammans med berörd personal. Personalen får beskriva det aktuella problemet och tillsammans diskuterar man möjliga lösningar på problemet genom olika omvårdnadsåtgärder. Stödteam demens kan vid behov delta i en omvårdnadssituation tillsammans med personalen. Stödteam demens erbjuder alltid återkoppling och uppföljning i det aktuella ärendet.

Generell handledning

Stödteam demens erbjuder generell handledning och viss utbildning i demenskunskap där vi bla går igenom de vanligaste demensdiagnoserna samt ger råd om kommunikation, bemötande och förhållningssätt till personer med demenssjukdom.

Implementering av BPSD-registret

En viktig del i Stödteams demens arbete är att säkra implementeringen av BPSD-registret, vilket syftar till att förbättra bemötandet av personer med demenssjukdom på individnivå.

BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) drabbar någon gång cirka 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom. Symtomen kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar. BPSD orsakar ett stort lidande för personen med demenssjukdomen, men även för anhöriga och vårdpersonal.

BPSD på bpsd.se

Utbildningar till BPSD-administratörer anordnas löpande av Stödteam demens certifierade handledare. Utbildningen pågår under två heldagar och en halvdag. De som deltar får därefter titeln BPSD-administratör.

Kontakta samordnare Britt-Inger Lavrell för mer information om BPSD-utbildningen på e-post britt-inger.lavrell@uppsala.se.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Grunden för Stödteam demens arbete är de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna betonar begreppet personcentrerad omvårdnad vilket innebär att

  • personen och inte demenssjukdomen sätts i fokus
  • utgå från personens upplevelse av sin verklighet
  • göra omvårdnaden och vårdmiljön mer personlig
  • förstå beteenden och psykiska symtom utifrån det perspektiv som personen med demenssjukdom har
  • utgå från information om personens livsmönster, värderingar och preferenser.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom på socialstyrelsen.se

Kontakt

Kontakt med Stödteam demens via mail eller telefon.

Samordnare Britt-Inger Lavrell

Telefon: 018-727 70 20, 018-727 70 04

E-post: stodteam.demens@uppsala.se

Uppdaterad: