Omsorgsdebitering

Här finns information om hur du hanterar brukarens avgifter.

Omsorgsdebiteringen är en funktion som beräknar och fastställer avgifter för hemtjänst och trygghetslarm, avgifter för mat och omvårdnad vid särskilt boende med mera. Avgiften är beroende på inkomst och en inkomstanmälan ska fyllas i. Läs mer på uppsala.se.

Rapportering

Rapportera brukares närvaro/ måltidsavgifter

Rapportera brukares närvaro/ måltidsavgifter görs av dig som bedriver korttidsverksamhet LSS på individ- och ramavtal. Brukaren kommer debiteras för måltider enligt de uppgifter verksamheten lämnar. Rapporten (PDF, 50 KB) skickas via e-post till omsorgsdebitering@uppsala.se senast den 5:e månaden efter.

Rapportering för matlådor inom hemtjänst görs i Lifecare senast den 5:e månaden efter och för det krävs behörigheten Lifecare Månadsrapportering. Läs mer på Guide & Tips.

Registrera brukares frånvaro från boendet

Registrera brukares frånvaro från boendet görs av dig som bedriver boende enligt SoL på individ- och ramavtal i privat regi och Vård- och omsorgsboende för äldre i privat regi. Brukaren kommer debiteras för omvårdnad och måltider enligt de uppgifter verksamheten lämnar.

Med frånvaro avses:

  • Sjukhusvistelse; ange datum (från och med - till och med) som brukaren varit på sjukhus.
  • Annan frånvaroorsak; ange datum (från och med - till och med) som brukaren varit borta från boendet av annan orsak, exempelvis bortrest.

Registrering (PDF, 202 KB) för SoL på individ- och ramavtal skickas via e-post till omsorgsdebitering@uppsala.se senast den 5:e månaden efter.

Registrering för SoL Vård- och omsorgsboende görs i Lifecare senast den 5:e månaden efter. För det krävs behörigheten Lifecare Frånvarorapportering. Läs mer på Guide & Tips.

All rapportering ska ske innan den 5:e efterföljande månad och fakturering görs retroaktivt en månad efteråt.

Om en felregistrering är gjord måste ett e-post-meddelande skickas till omsorgsdebitering@uppsala.se från utföraren till omsorgsdebiteringen - en faktura kan inte rättas eller makuleras utan giltig orsak. E-postmeddelandet ska innehålla namn på verksamhet, ansvarig chef, kontaktuppgifter, fakturanummer, kundnummer i Lifecare samt vad som är felaktigt och ska rättas till.

Kundtjänst

Omsorgsdebiteringen bemannar en kundtjänst för allmänheten, exempelvis anhöriga, gode män och medborgare gällande fakturor för dessa tjänster. Kundtjänsten ger även support till verksamheten; boenden, socialtjänsten och biståndshandläggare.

E-post

omsorgsdebitering@uppsala.se

Funktionsbrevlåda Lifecare

VoO Omsorgsdebiteringen admin.

Telefon

018-727 57 00

Telefontider:
Måndag och torsdag 8.30-11.30 och 13.00-15.00
Tisdag, onsdag och fredag 8.30-11.30

Relaterade styrdokument

Avgiftsunderlag från särskilt boende ÄLN (PDF, 123 KB)

Avgiftsunderlag för brukare på ram- och individavtal (PDF, 208 KB)

Närvaroregistrering korttidsboende LSS extern (PDF, 50 KB)

Registrering vid inflytt särskild boende ram- och individavtal (PDF, 54 KB)

Frånvaroregistrering för boende på ram- och individavtal (PDF, 202 KB)

Uppdaterad: