Information om ansvar kopplat till behörigheter i verksamhetssystem

Du får inte låna ut dina inloggningsuppgifter eller låta någon annan ta del av uppgifter som skyddas av sekretess. Du kan då göra dig skyldig till brott mot tystnadsplikten, vilket är straffbart.

Det är heller inte tillåtet att läsa information om patient/kund som du inte har en pågående vårdrelation med. Den som tar del av informationen i systemet som hen inte har rätt till kan göra sig skyldig till dataintrång, vilket är straffbart. Om du döms för brott riskerar du böter eller fängelse. Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter för vad som gäller och vilken information som anställda har rätt att ta del av, se föreskriften SOSFS 2008:14. Socialstyrelsens handbok "Informationshantering och journalföring" innehåller utförligare information.

Uppgifter i offentlig verksamhet skyddas av sekretess enligt bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400

Den som arbetar i privat verksamhet har tystnadsplikt enligt särskilda bestämmelser i respektive lag (se t.ex. 15 kap socialtjänstlagen (2001:453), 29§ lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade mm samt 6 kap 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659)

 

Hantera din lösenordsdosa till Lifecare på rätt sätt
Lösenordsdosan:
• är kopplad till ditt användarkonto och används för säker inloggning i Lifecare
• får bara kopplas till en användare
• det är inte tillåtet att låna ut sin dosa till någon annan
• det är inte tillåtet att låna ut sina inloggningsuppgifter till någon annan
• får inte märkas så den kan identifieras till en användare
• ska hanteras som en bankdosa med pinkod eller annan identitetshandling (säkerheten bygger på att du förvarar dosan så att ingen annan kan komma över den.)
• ska lämnas tillbaka till närmsta chef när du som anställd slutar

Fungerar inte din lösenordsdosa/inloggning?
Kontakta supporten för felanmälan och felsökning, telefonnummer 018-726 00 30 eller maila till itsupport.hvo.externa@uppsala.se

Om lösenordsdosan är trasig skicka dosan till:

Kommunledningskontoret IT, Lifecare-teamet Verkstadsgatan 3B 753 75 Uppsala

Uppdaterad: