Rapportering om händelse enligt lex Sarah och lex Maria mellan utförare och omsorgsnämnden

Utförare ska rapportera in händelser skyndsamt och i rätt skede.

Rapportering vid start av utredning för privata utförare
Privata utförare rapporterar in via formulär att utredning enligt lex Sarah och/eller lex Maria är påbörjad.

När anmälan upprättas hos privata utförare
Verksamheten utreder händelsen enligt gällande lagrum. Om utredningen leder till en lex Sarah/ lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska en kopia på anmälan skickas till vård- och omsorgsförvaltningen via vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se

Återkoppling till nämnd
Enheten Avtal och marknad ansvarar för löpande information samt en årlig sammanställning av upprättade utredningar och anmälningar enligt lex Sarah respektive lex Maria till nämnd.

Se mer information i rutin Rapportering för privata utförare gällande lex Sarah och lex Maria (PDF, 54 KB)

Uppdaterad: