Styrdokument äldreomsorg

Här hittar du styrdokument inom äldrenämndens verksamheter.

Boendekedjans styrdokument

Boendekedjans styrdokument

Hälso- och sjukvårdens styrdokument

Hälso- och sjukvårdens styrdokument

Gemensamma styrdokument

Anhöriganställning hemvårdsutförare

Förtydligande att hemvårdsutförare inte har rätt att anställa anhöriga till kunder (PDF, 416 KB)

Anhörigstöd

Anhörigstöd - riktlinjer för avgiftsfri avlösning inom närstående- och demensvårdsstöd (PDF, 84 KB)

Beroende/missbruk

Riktlinjer och anvisningar för vård och behandlingsinsatser från 21 år (PDF, 72 KB)

Bostads- och lokalförsörjningsplan 

Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre på uppsala.se

Brandförebyggande

Riktlinje Brandförebyggande åtgärder i hemtjänst (PDF, 69 KB) 

Checklista Brandförebyggande åtgärder (DOCX, 395 KB) 

Delegationsordning

Delegationsordning äldrenämnden på uppsala.se

Direktplatser

Om den enskildes hemsituation sviktar och sjukhusvård inte är nödvändig finns direktplatser att tillgå. Läs mer om hur initiera direktplats och kriterier.

Husdjur i vården

Husdjur i vården/på vårdboenden

Hörselnedsättning

Äldre med nedsatt hörsel eller dövhet

Lex Sarah/Lex Maria

Rutin för rapportering om allvarliga händelser och lex Sarah-anmälningar mellan utförare och äldrenämnden (PDF, 23 KB) 

Rutin för rapportering av allvarliga händelser och lex Maria-anmälningar mellan vårdgivare och äldrenämnden (PDF, 24 KB) 

Mat och nutrition

Riktlinjer för mat-måltider-nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun (PDF, 253 KB)

Omsorgsdebitering

 Avgiftsunderlag för brukare på ram- och individavtal (PDF, 195 KB)

Närvaroregistrering korttidsboende LSS extern (PDF, 50 KB)

Registrering vid inflytt särskilt boende ram- och individavtal (PDF, 55 KB)

Frånvaroregistrering för boende på ram- och individavtal (DOCX, 392 KB)

Uppföljning

Plan för avtals- och verksamhetsuppföljningar 2019 (PDF, 5 MB)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Avtal om VFU inom utbildningar i vård och farmaci 2018-2020 (PDF, 808 KB) 

Avtal om VFU för socionomprogrammet Uppsala universitet 2016-2018 (PDF, 8 MB) 

Kvalitetskriterier fysioterapeutprogrammet anpassade för Uk 2018-2020 (PDF, 117 KB) 

Kvalitetskriterier för sjuksköterskeprogrammen anpassade för Uk 2018-2020 (PDF, 323 KB) 

Kvalitetskriterier för pharmaceutprogrammet 2018-2020 (PDF, 61 KB) 

Kvalitetskriterier för läkare (PDF, 221 KB) 

Tilläggsavtal för verksamhetsförlagd utbildning inom demensvården för läkarprogrammet (PDF, 97 KB) 

Övergripande styrdokument i Uppsala kommun

Ledningsplan inför och vid allvarlig störning, uppsala.se

Program för kommunalt finansierad äldreomsorg (PDF, 400 KB) 

Riktlinjer för biståndsbedömning i äldreomsorg 

Äldrenämndens värdegrund och Uppsalas lokala värdighetsgarantier  (PDF, 44 KB)

Uppdaterad: