Styrdokument äldreomsorg

Här hittar du styrdokument inom äldrenämndens verksamheter.

Boendekedjans styrdokument

Boendekedjans styrdokument

Hälso- och sjukvårdens styrdokument

Hälso- och sjukvårdens styrdokument

Gemensamma styrdokument

Anhöriganställning hemvårdsutförare

Förtydligande att hemvårdsutförare inte har rätt att anställa anhöriga till kunder (PDF, 416 KB)

Anhörigstöd

Anhörigstöd - riktlinjer för avgiftsfri avlösning inom närstående- och demensvårdsstöd (PDF, 84 KB)

Arkiv

Överlämna avslutade personakter enligt HSL och SoL (PDF, 91 KB)

Försättsblad - Patientjournal HSL (PDF, 67 KB) 

Försättsblad - Personakt SoL (PDF, 62 KB) 

Leveransföljesedel - HSL och SoL (PDF, 67 KB) 

Beroende/missbruk

Riktlinjer och anvisningar för vård och behandlingsinsatser från 21 år (PDF, 72 KB)

Bostads- och lokalförsörjningsplan 

Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre på uppsala.se

Brandförebyggande

Riktlinje Brandförebyggande åtgärder i hemtjänst (PDF, 69 KB) 

Checklista Brandförebyggande åtgärder (DOCX, 395 KB) 

Delegationsordning

Delegationsordning äldrenämnden på uppsala.se

Dokumentation

Instruktioner för överlämning av akter från externa utförare (Reviderad 2017-09-25) (DOC, 384 KB)

Rekommendationer om överföring av HSL-journaler och journalanteckningar enligt SoL vid skifte av vårdgivare (pdf) (PDF, 645 KB)

Husdjur i vården

Husdjur i vården/på vårdboenden

Hörselnedsättning

Äldre med nedsatt hörsel eller dövhet

Lex Sarah/Lex Maria

Rutin för rapportering om allvarliga händelser och lex Sarah-anmälningar mellan utförare och äldrenämnden (PDF, 23 KB) 

Rutin för rapportering av allvarliga händelser och lex Maria-anmälningar mellan vårdgivare och äldrenämnden (PDF, 24 KB) 

Mat och nutrition

Riktlinjer för mat-måltider-nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun (PDF, 253 KB)

Omsorgsdebitering

Registreringsblankett för debitering vid in- och utflytt särskilt boende extern regi (PDF, 82 KB)

Uppföljning

Plan för avtals- och verksamhetsuppföljningar 2019 (PDF, 5 MB)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Avtal om VFU inom utbildningar i vård och farmaci 2018-2020 (PDF, 808 KB) 

Avtal om VFU för socionomprogrammet Uppsala universitet 2016-2018 (PDF, 8 MB) 

Kvalitetskriterier fysioterapeutprogrammet anpassade för Uk 2018-2020 (PDF, 117 KB) 

Kvalitetskriterier för sjuksköterskeprogrammen anpassade för Uk 2018-2020 (PDF, 323 KB) 

Kvalitetskriterier för pharmaceutprogrammet 2018-2020 (PDF, 61 KB) 

Kvalitetskriterier för läkare (PDF, 221 KB) 

Tilläggsavtal för verksamhetsförlagd utbildning inom demensvården för läkarprogrammet (PDF, 97 KB) 

Övergripande styrdokument i Uppsala kommun

Ledningsplan inför och vid allvarlig störning, uppsala.se

Program för kommunalt finansierad äldreomsorg (PDF, 400 KB) 

Riktlinjer för biståndsbedömning i äldreomsorg (PDF, 338 KB) 

Äldrenämndens värdegrund och Uppsalas lokala värdighetsgarantier  (PDF, 44 KB)

Uppdaterad: