Styrdokument funktionsnedsättning

Här finns styrdokument för dig som arbetar inom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning.

Övergripande styrdokument

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (PDF, 600 KB)

Så arbetar vi med Full delaktighet

ViS-dokument, Vård i samverkan

Anhörigstöd & anhöriganställning

Anhörigstöd - riktlinjer för avgiftsfri avlösning inom närstående- och demensvårdsstöd (PDF, 84 KB)

Förtydligande anhöriganställning i hemvården (PDF, 416 KB)

Barn och unga

Gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd (PDF, 760 KB)

Boendekedjan 

Här finns all information kring verkställighet av beslut om bostad med särskild service.

Rutiner

Boendekedjan OMF (PDF, 125 KB)

Omhändertagande av dödsbo när brukare avlider (PDF, 83 KB)

Blanketter

Fullmakt för tömning av bostad och avyttring av föremål (PDF, 50 KB)

Meddelande från utförare om uppsagd bostad (PDF, 90 KB)

Samtycke – tillstånd till bostadsvisning (PDF, 54 KB)

Brandförebyggande

Riktlinjer brandförebyggande åtgärder i eget boende OSN (PDF, 190 KB)

Checklista för att förebygga brand (PDF, 288 KB)

Daglig verksamhet

Bytesblankett daglig verksamhet (PDF, 93 KB)

Ändringsanmälan för uppgifter i avtal, inom daglig verksamhet (PDF, 121 KB)

Debitering

Handlägga omsorgsavgift för vuxna brukare (PDF, 143 KB)

Förändrat behov avseende nivåssytem (PDF, 44 KB)

Egenvård

Utreda och verkställa SoL-insats vid egenvård (PDF, 102 KB)

Hjälpmedel

Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 21 år, uppsala.se

Hälso- och sjukvård

Riktlinjer och styrdokument för hälso- och sjukvård

Ledsagarservice

Ändringsanmälan för uppgifter i avtal, inom ledsagarservice (PDF, 96 KB)

Lex Sarah/Lex Maria

Rapportering för privata utförare gällande lex Sarah och lex Maria

Mat och nutrition

Riktlinjer för mat-måltider-nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun (PDF, 250 KB) (PDF, 250 KB)

Relationer, känslor och sexualitet

Goda relationer - en vägledning om sexualitet, känslor och bemötande för dig som arbetar i en LSS-verksamhet (PDF, 242 KB)

Uppdaterad: