Styrdokument funktionsnedsättning

Här finns styrdokument för dig som arbetar inom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning.

Övergripande styrdokument

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (PDF, 600 KB)

Anhörigstöd & anhöriganställning

Anhörigstöd - riktlinjer för avgiftsfri avlösning inom närstående- och demensvårdsstöd (PDF, 84 KB)

Förtydligande anhöriganställning i hemvården (PDF, 416 KB)

Arkiv

Överlämna avslutade personakter enligt HSL, SoL och LSS,externa utförare, omsorgsnämnden (PDF, 84 KB)

Försättsblad HSL externa utförare, omsorgsnämnden (PDF, 71 KB)

Försättsblad SoL, LSS externa utförare, omsorgsnämnden (PDF, 142 KB)

Leveransföljesedel HSL, SoL, LSS externa utförare, omsorgsnämnden (PDF, 65 KB)

Assistans

Information om fakturering av personlig assistans (PDF, 631 KB)

Ersättningsrutiner för utförare av personlig assistans (PDF, 107 KB)

Rutin: Ansöka om ekonomisk ersättning vid ordinarie assistents sjukdom eller tillfällig föräldrarpenning (PDF, 80 KB)

Blankett; Ansökan om ekonomisk ersättning vid ordinarie assistents sjukdom och VAB (PDF, 139 KB)

Mall för beräkning av sjuklön med karensavdrag 2019 (XLSX, 68 KB)

Barn och unga

Gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd (PDF, 760 KB)

Boendekedjan 

Här finns all information kring verkställighet av beslut om bostad med särskild service.

Rutiner

Boendekedjan OMF (PDF, 125 KB)

Omhändertagande av dödsbo när brukare avlider (PDF, 83 KB)

Blanketter

Fullmakt för tömning av bostad och avyttring av föremål (PDF, 50 KB)

Meddelande från utförare om uppsagd bostad (PDF, 90 KB)

Samtycke – tillstånd till bostadsvisning (PDF, 54 KB)

Brandförebyggande

Riktlinjer brandförebyggande åtgärder i hemtjänsten (PDF, 74 KB)

Checklista för att förebygga brand (PDF, 143 KB)

Daglig verksamhet

Bytesblankett daglig verksamhet (PDF, 93 KB)

Ändringsanmälan för uppgifter i avtal, inom daglig verksamhet (PDF, 121 KB)

Debitering

Handlägga omsorgsavgift för vuxna brukare (PDF, 143 KB)

Förändrat behov avseende nivåssytem (PDF, 44 KB)

Egenvård

Utreda och verkställa SoL-insats vid egenvård (PDF, 102 KB)

Hjälpmedel

Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 21 år, uppsala.se

Hälso- och sjukvård

Riktlinjer och styrdokument för hälso- och sjukvård

Jämställdhet

Att uppnå jämställdhet (PDF, 144 KB)

Ledsagarservice

Ändringsanmälan för uppgifter i avtal, inom ledsagarservice (PDF, 96 KB)

Mat och nutrition

Riktlinjer för mat-måltider-nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun (PDF, 250 KB) (PDF, 250 KB)

Relationer, känslor och sexualitet

Goda relationer - en vägledning om sexualitet, känslor och bemötande för dig som arbetar i en LSS-verksamhet (PDF, 242 KB)

Uppdaterad: